REGULAMIN SKLEPU

1. WSTĘP

Niniejszy Regulamin określa zasady dostępu i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego pod adresem pl.siberianhealth.com. Jest on regulaminem w myśl art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 202 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr. 144, poz. 1204 z późn. zm) i stworzony został zgodnie z obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

2. DEFINICJE

 1. Sprzedawca — Spółka Syberyjskie Zdrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 81B/ A-51, 00-382 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371411, tel. +48 22 378 92 94, e-mail: office@siberianhealth.pl
 2. Sklep – informację o produktach oferowanych do Sprzedaży.
 3. Konto:
  • Konto — konto związane z osobą Klienta, umożliwiające korzystanie z możliwości Sklepu. Dostęp do niego możliwy jest wyłącznie po uprzedniej rejestracji polegającej na podaniu Loginu, hasła i szczegółowo określonych danych kontaktowych.
  • Login — prywatny i indywidualny numer Klienta w Sklepie, jaki został mu nadany wskutek wypełnienia formularza rejestracyjnego.
  • Profil — strona Klienta zawierająca dane kontaktowe oraz informację o zakupionych produktach.
 4. siberianhealth.com — sklep internetowy figurujący pod adresem internetowym pl.siberianhealth.com.
 5. Regulamin — przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.
 6. Klient — osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność bądź ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Sklep.

3. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy pl.siberianhealth.com.
 2. Niezbędnym dla korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
 3. Opakowania produktów przedstawione przez Sprzedawcę na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.
 4. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie pl.siberianhealth.com są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania oraz używania w celach handlowych.
 5. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością Sklepu.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia starań aby dokłada, aby publikowane dane, opisy i informacje były wolne od uchybień lub błędów.
 7. Wszystkie ceny produktów są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.
 8. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

4. LOGOWANIE – ZAŁOŻENIE KONTA

 1. Złożenie zamówienia możliwe jest po zarejestrowaniu Klienta przez Sprzedawcę. Rejestracja odbywa się poprzez:
  1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego opublikowanego na stronie sklepu, pod adresem: https://plbeta.siberianhealth.com/pl/shop/user/registration/PRIVILEGED_CLIENT/, poprzez podanie
   • imienia i nazwiska;
   • kraju i adresu zamieszkania;
   • telefonu kontaktowego;
   • adresu e-mail;
   • daty i miejsce urodzenia;
   • płci;
   • numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość;
   • nr opiekuna (Klient może wybrać samodzielnie lub wykorzystać spis opiekunów);
   • oświadczenia o ukończeniu 18 roku życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
   • zatwierdzenie postanowień niniejszego regulaminu a dodatkowo poprzez;
   • zatwierdzenie postanowień Polityki Prywatności oraz;
   • zatwierdzenie Standardów Współpracy i Etycznego Kodeksu Firmy, które są dostępne pod adresem https://pl.siberianhealth.com/pl/shop/page/standards-of-collaboration/.
  2. potwierdzenie rejestracji telefonicznie lub mailowo wobec Sprzedawcy oraz.
  3. nadanie Klientowi firmowej karty z loginem i hasłem dostępu do systemu.
 2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
 3. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zgłoszeniowym swoich danych osobowych zgodnych z prawdą: imię, nazwisko, data urodzenia, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, adresu zamieszkania oraz adresu pod który mają zostać wysyłane produktu, jeżeli adres ten jest inny od adresu zamieszkania.
 4. W przypadku prowadzenia przez Klienta działalności gospodarczej, Klient dodatkowo uprawniony jest do podania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, które to dane obejmują firmę przedsiębiorcy oraz NIP przedsiębiorstwa.
 5. Klient w zgłoszeniu zobowiązany jest do wskazania rodzaju profilu, który chce założyć, tj.:
  1. dla Klienta Uprzywilejowanego, którego regulamin dostępny jest pod adresem pl.siberianhealth.com lub
  2. dla Konsultanta, którego Regulamin dostępny jest pod adresem pl.siberianhealth.com
 6. Klient uprawniony jest do zmiany rodzaju Profilu aż do momentu potwierdzenia danych przez Sprzedawcę, zgodnie z procedurą opisaną w ust. 9 poniżej.
 7. Klient nie jest uprawniony do umieszczania w serwisie danych osobowych osoby trzeciej bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby.
 8. Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania ze Sklepu,
  3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
  4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sprzedawcę, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dla realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1,
  5. wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym wiadomości od Sprzedawcy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, które nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Opcjonalnie Klient uprawniony jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów marketingowych, w tym informowania o promocjach z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1.
 10. Po przesłaniu formularza elektronicznego Sprzedawca skontaktuje się mailowo bądź telefonicznie z Klientem, w celu potwierdzenia informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym.
 11. Po zweryfikowaniu danych przez Sprzedawcę oraz potwierdzeniu woli założenia konta przez Klienta, Sprzedawca nada Klientowi Login i Hasło, umożliwiające dostęp do konta.
 12. Klient od momentu przekazania telefonicznie bądź mailowo Loginu i Hasła może składać zamówienia na Produkty z asortymentu Sprzedawcy.
 13. Postanowienia Regulaminu Klienta Indywidualnego oraz Regulamin Konsultanta obowiązują Klientów, tylko w tym zakresie z jakim można pogodzić ich treść z treścią niniejszego Regulaminu.
 14. W przypadku osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, podczas logowania konieczne jest złożenie oświadczenia przez Klienta Indywidulanego, że działa on za zgodą opiekuna prawnego.
 15. Sprzedawca uprawniony jest do żądania w każdym czasie przedstawienia pisemnej zgody opiekuna prawnego na założenie Konta oraz korzystanie z Serwisu przez Klienta Indywidulanego posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 16. Zgoda opiekuna prawnego winna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta Indywidualnego posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych
 17. W przypadku braku przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 16 powyżej, Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia konta bądź odmowy jego rejestracji.

5. DANE OSOBOWE KLIENTÓW

 1. W ramach rejestracji Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę.
 2. Administratorem danych jest Sprzedawca.
 3. Sprzedawca wykorzystuje dane osobowe i inne informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym do zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy z Klientem oraz w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.
 4. Klient zgadza się, że jego dane osobowe mogą zostać przekazane do przetwarzania danych do innego kraju UE lub spoza UE w celu zapewnienia prawidłowego zawarcia, wykonania i zmiany umowy. Jeżeli dane Klienta zostaną przekierowane do kraju trzeciego, Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków w celu zapewnienia ochrony danych Klienta przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1
 5. Klient w każdej chwili ma prawo sprawdzić, jak przetwarzane są jego dane i prosić o usunięcie ich z plików Sklepu, usuwając je ze swojego profilu, chyba że przepisy Sprzedawcy przewidują zatrzymanie danych.
 6. Jeżeli Sprzedawca ma uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności danych Klienta podanych w formularzu rejestracyjnym, Sprzedawca może:
  1. Prosić Klienta o niezwłoczne usunięcie lub poprawę danych budzących wątpliwość,
  2. Zablokować konto Klienta bez wcześniejszego powiadomienia i zatrzymać je zablokowanym do momentu, kiedy Klient nie przedstawi dowodu na prawdziwość podanych danych.
 7. Klient ma prawo zgłaszać zastrzeżenia dotyczące przetwarzania jego danych w celach marketingowych.
 8. Szczegółowy zakres przetwarzania danych przez Administratora reguluje Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

6. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Zawierając umowę ze Sprzedawcą, Klient zobowiązuje się w szczególności do:
  1. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Sprzedawcy i Sklepu;
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Klientów;
  3. podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Sprzedawcy, Sklepu.
 2. Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę pl.siberianhealth.com przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest do potwierdzenia, że złożone przez niego zamówienie wiąże się z: „obowiązkiem zapłaty”.
 4. Po złożeniu zamówienia oraz jego potwierdzeniu Klient, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu zamówienia, szczegółach zamówienia, w tym cenę łączną oraz jego numerem.
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar dostępny jest w magazynie. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 6. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.
 7. Siberianhealth.com zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.
 8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 9. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie stanowią podstawy reklamacji.
 10. Składając zamówienie Klient zgadza się na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych prze firmę kurierską w celu doręczenia przesyłki.
 11. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionych produktów bez wad.
 12. Klient w każdym czasie uprawniony jest do likwidacji Konta, co będzie wiązało się z usunięciem wszystkich danych powiązanych z Kontem, w tym danych osobowych.

7. ZWROT TOWARU

 1. Klient uprawniony jest do odstąpienia od zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać skierowane bezpośrednio na adres korespondencyjny Sprzedawcy. Klient uprawniony jest do wykorzystania formularza odstąpienia stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu i dostępnego pod adresem pl.siberianhealth.com lub skierować własne jednoznaczne oświadczenie od odstąpieniu od umowy.
 3. Termin do odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej uznaje się za zachowany jeżeli w terminie 14 dni od dnia odebrania rzeczy nada on oświadczenie o odstąpieniu u operatora publicznego lub innego podmiotu świadczącego usługi pocztowe bądź kurierskie.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient zobowiązany jest do odsłania towaru na adres Sprzedawcy. Sprzedawca nie odbiera rzeczy od Klientów.
 5. Wraz z towarem Klient powinien odesłać dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz dane niezbędne do dokonania przelewu (imię, nazwisko, adres, numer zamówienia oraz numer konta, na jakie ma zostać dokonany zwrot).
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zwracanego towaru oraz usługi transportowej widniejących na dowodzie zakupu. Sklep nie ponosi kosztów zwrotu towaru przez klienta w przypadku dostąpienia od umowy bez podania przyczyny.
 7. Kwota uiszczona z tytułu zakupu produktów oraz transportu zostanie zwrócone w terminie 14 dni roboczych, licząc od daty otrzymania towaru przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta, a w przypadku płatności on-line, o której mowa w §9 ust. 6 i 7 przelewem na rachunki bankowe lub karty płatnicze, z których pochodziły dyspozycje płatności.
 8. Odesłany towar nie może nosić śladów użytkowania w takim przypadku towar nie zostanie odebrany oraz nie zostanie zwrócona cena zakupu.
 9. Klientom nie przysługuje prawo do wymiany zakupionego towaru, który jest zgony z umową.

8. KOSZT WYSYŁKI

 1. Koszty wysyłki towaru pokrywa Klient.
 2. Koszt wysyłki to 15 PLN.
 3. W przypadku zamówień o wartości przekraczającej 350,00 złotych brutto koszty przesyłki pokrywa Sprzedawca.
 4. Sklep realizuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 6. Po uprzednim zawiadomieniu Sprzedawcy możliwy jest odbiór osobisty przesyłki.
 7. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze.
 8. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie w dni robocze.
 9. W sytuacji gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, Klient uprawniony jest do odmowy przyjęcia towaru i w obecności kuriera do sporządzenia protokołu zgłoszenia szkody.

9. PŁATNOŚCI

 1. Klienci dokonujący zakupów w sklepie siberianhealth.com wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
 2. Standardowo wystawiany jest paragon, który jest dowodem zakupu. Na życzenie klienta wystawiamy również faktury VAT. Konieczność wystawienia faktury Klient zobowiązany jest zgłosić przy składaniu zamówienia.
 3. Klient jest zobowiązany w momencie dostawy sprawdzić, czy dowód zakupu jest dołączony do przesyłki.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  1. kartą płatniczą
  2. przelewem bankowym
 5. W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty (karta kredytowa, przelew bankowy, wpłata na konto), Klient jest zobowiązany uiścić płatność w niezwłocznie po złożeniu zamówienia. W przypadku braku płatności, zamówienie zostanie usunięte bez uprzedniego informowania Klienta.
 6. Płatności online obsługiwane są przez Spółkę ECARD Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 11, 80-387 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000042304.
 7. System płatności online umożliwia regulowanie należności za dokonane zakupy w Sklepie:
  1. kartą płatniczą:
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard_
   • MasterCard Electronic_
   • Maestro
  2. Eprzelewami, za pomocą
   • Płacę z inteligo (inteligo)
   • mTransfer (mBank)
   • MultiTransfer (MultiBank)
   • Płać z Nordea (Nordea)
   • Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
   • Przelew z BPH (Bank BPH)
   • Płacę z iPKO (PKO BP)
   • Pekao24Przelew (Bank Pekao)
   • Płacę z PeoPay (Bank Pekao)
   • Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
   • PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
   • MeritumBank Przelew (Meritum Bank)
   • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
   • Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
   • Płacę z Alior Sync (Alior Bank)
   • Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)
   • Płać z ING (ING Bank Śląski)
   • Credit Agricole Bank Polska S.A.
   • Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
   • db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
   • iKO (PKO BP)
   • Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A)
   • Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A)
   • Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A)
   • e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A)

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Klientów.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Klientów z funkcji Sklepu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Klienci zostaną powiadomieni.
 3. Sprzedawca nie dokonuje bieżącej weryfikacji prawdziwości i zgodności z prawem oraz Regulaminów treści przesyłanych przez Klientów informacji w formularzu rejestrowym. Nie odpowiada za ich treści oraz prawdziwość.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Klientów.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z treścią ujawnionych w formularzu rejestracyjnym danych. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Klient, który przesłał określoną treść. W przypadku powzięcia przez Sklep wątpliwości co do prawdziwości podanych w formularzu rejestracyjnym danych, zastosowanie mają postanowienia §5 ust 5 Regulaminu.
 6. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu mogą być zgłaszane przez Klienta poprzez zgłoszenie tego Sprzedawcy.
 7. Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Klienta w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

11. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://pl.siberianhealth.com/pl/shop/page/user-agreement/.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niech w chwili składania zamówienia.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca poinformuje o tym niezwłocznie Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu.
 4. Warunkiem dalszego korzystania ze Sklepu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Klient składa oświadczenie następującej treści:
  Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy ze Sprzedawcą.

  W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Klient rozwiązuje tym samym umowę ze Sprzedawcą, co jest równoznaczne z zablokowaniem Konta.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy zawarte pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Klienta.
 6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 7. Klientów obowiązuje zaakceptowana przez nich Polityka Prywatności, której treść opublikowany jest pod adresem pl.siberianhealth.com.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Masz jeszcze jakieś pytania?
Jeżeli masz pytania, dotyczące obsługi i dostawy, kieruj je do call-centre lub napisz na e-mail.

[}item{]