+7 (383) 328 10 60 telefon międzynarodowy

Standardy współpracy z Siberian Wellness

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie
Kodeks Etyczny Konsultanta Siberian Wellness

  Zasady współpracy z Siberian Wellness
 1. 1. Rejestracja.
 2. 2. Rejestracja działalności małżonków.
 3. 3. Zmiana warunków współpracy i zaprzestanie współpracy ze Spółką.
 4. 4. Umowa rodzinna i przekazanie praw z tytułu dziedziczenia.
 5. 5. Ponowna rejestracja.
 6. 6. Polityka aktywności zerowej na rynkach nieodkrytych.
 7. 7. Warunki współpracy ze Spółką.
 8. 8. Udzielanie informacji o produktach i możliwych sposobach współpracy ze Spółką.
 9. 9. Bonusy i wynagrodzenie Konsultanta.
 10. 10. Jednolitość i stabilność struktury sprzedaży.
 11. 11. Współpraca z innymi spółkami.
 12. 12. Wizytówki.
 13. 13. Dodatkowe zobowiązania Konsultantów, będących Opiekunami.
 14. 14. Dodatkowe prawa Konsultantów Spółki posiadających rangę „Business Team 5000” i powyżej tej rangi.
 15. 15. Warunki zachowania poufności.
 16. 16. Zasady sprzedaży produktów Spółki.
 17. 17. Gwarancje jakości produktów. Zwrot produktów.
 18. 18. Korzystanie z obiektów własności intelektualnej Spółki.
 19. 19. Działalność reklamowo - informacyjna.
 20. 20. Zasady zachowywania się w Centrach Obsługi Spółki.
 21. 21. Sankcje.
 22. 22. Zmiana Standardów Współpracy i innych dokumentów Spółki.

Wprowadzenie

  Standardy Współpracy ze Spółką – jest to ogólna nazwa podstawowych i ważniejszych Zasad, które zawierają:
 • Kodeks Etyczny Konsultanta Siberian Wellness;
 • Zasady Współpracy z Siberian Wellness.

Wszyscy Konsultanci Spółki zobowiązani są do przestrzegania Standardów Współpracy ze Spółką. Spółka zastrzega sobie prawo do tworzenia i wprowadzenia w życie innych zasad, standardów, o wprowadzeniu których Konsultanci są informowani w literaturze Spółki i za pośrednictwem jej strony internetowej.

Pojęcia i definicje, stosowane w niniejszym dokumencie:

 • Siberian Wellness (w dalszej części – Spółka) – jest to Spółka, prowadząca działalność związaną z promocją i sprzedażą towarów ze znakiem towarowym Siberian Health.
 • Punkty – ustalony wskaźnik cyfrowy, indywidualnie określony dla każdego produktu Spółki.
 • Bonusy – są to naliczenia za zakupy osobiste Konsultanta, rejestrowane przez Spółkę na kontach bonusowych, które Konsultant może wykorzystać jako zniżki przy zakupach produktów Spółki.
 • Klient – nabywca detaliczny towarów Spółki.
 • Konsultant – jest to osoba, która:
  - kupuje produkty Spółki na podstawie umowy detalicznego kupna – sprzedaży i otrzymuje bonusy przy kupnie towarów;
  - poleca towary Spółki innym osobom i otrzymuje bonusy za ich zakupy;
  - udziela informacji innym osobom o asortymencie, sposobach i wynikach przyjmowania produktów Spółki;
  - poleca innym osobom, aby stali się oni Klientami Uprzywilejowanymi lub Konsultantami Spółki.
  Konsultant posiadający status przedsiębiorcy indywidualnego, posiada dodatkowo możliwości prowadzenia osobistej sprzedaży towarów Spółki klientom i prowadzenia działalności, związanej z budową struktury sprzedaży towarów, otrzymując w zamian wynagrodzenie, zgodnie z Planem Premii.
  Jako Konsultant może się zarejestrować osoba, działająca poprzez osobę prawną.
 • BUSINESS TEAM 2500, BUSINESS TEAM 5000, BUSINESS TEAM 10000, BUSINESS PROFI – oznaczenie rangi Konsultanta w karierze biznesowej.
 • BUSINESS LEADER, SAPPHIRE BUSINESS LEADER, RUBY BUSINESS LEADER i o wyższej randze - oznaczenie rangi Konsultanta, posiadającego duże struktury sprzedażowe, jak również oznaczenie jego statusu w karierze biznesowej.
 • Linia Opiekunów – wielopoziomowa organizacja, składająca się z Opiekunów, zarejestrowanych jeden po drugim.
 • Literatura Spółki – oficjalne prospekty i ulotki reklamowe Spółki, składające się z Kompletu Rejestracyjnego, Standardów Współpracy ze Spółką, Planu Premii, cennika, katalogów produktów i innych materiałów reklamowych Spółki.
 • Zakupy osobiste – zakupy, zrealizowane na numerze indywidualnym Konsultanta lub Klienta Uprzywilejowanego.
 • Obrót osobisty – zakupy osobiste Konsultanta, zaewidencjonowane na jego numerze indywidualnym; zakupy Klientów Uprzywilejowanych danego Konsultanta; sprzedaż osobista Konsultanta klientom, zarejestrowana na jego numerze indywidualnym (jeśli Konsultant jest przedsiębiorcą). Liczony w punktach.
 • Opiekunów – Konsultant, który zaprosił Kandydata do współpracy ze Spółką, zarejestrowany przez Spółkę jako Opiekun, prowadzący wsparcie informacyjne osób pozyskanych, ich szkolenie, edukację i opiekę.
 • Plan Premii - system wynagradzania premiowego i naliczeń bonusowych dla Konsultantów i Klientów |Uprzywilejowanych, który przewiduje podstawy, wysokości i tryb wypłaty wynagrodzenia Konsultantom, prowadzącym działalność handlową, jak również realizujący bonusy w postaci rabatów dla Klientów Uprzywilejowanych i Konsultantów. Plan premii jest przedstawiony w opracowaniu "Twój własny biznes z Siberian Wellness"
 • Klient Uprzywilejowany – nabywca detaliczny towarów Spółki, któremu są udzielane bonusy przy zakupach. Zasady Spółki dla Klientów Uprzywilejowanych są przedstawione w „Programie dla Klientów Uprzywilejowanych”.
 • Pierwsza Linia Konsultanta - Konsultanci i Klienci Uprzywilejowani, których numery indywidualne są bezpośrednio zarejestrowane pod numerem indywidualnym danego Konsultanta.
 • Sprzedaż wielopoziomowa – szczególna forma handlu, w której towar jest sprzedawany przy udziale niezależnych Konsultantów, połączonych w struktury sprzedaży. Konsultanci mogą zapraszać do tej działalności innych Konsultantów i ten fakt jest brany pod uwagę przy rozliczaniu wynagrodzenia premiowego.
 • Komplet rejestracyjny - komplet literatury i materiałów, który nabywa Kandydat, zamierzający rozpocząć współpracę ze Spółką jako Konsultant. Skład kompletu rejestracyjnego i jego cena mogą być zmieniane przez Spółkę. Aktualna cena kompletu rejestracyjnego podana jest w cenniku Spółki.
 • Struktura sprzedażowa, struktura - organizacja wielopoziomowa do sprzedaży produktów Siberian Wellness, składająca się z Konsultantów, Klientów Uprzywilejowanych.
 • Towar, produkcja, produkt – suplementy diety, biologicznie aktywne dodatki do żywności, artykuły spożywcze, towary kosmetyczne, perfumeryjne, i inne grupy towarów ze znakiem towarowym Siberian Health.
 • Materiały szkoleniowe Spółki (w dalszej części – MSS) – prospekty, ulotki, produkty audio-, video-, multimedialne, zawierające informację o produktach i biznesie Spółki, przeznaczone do szkolenia Konsultantów i przyciągania uwagi ludzi do biznesu i produktów Spółki.
 • Warunki poufności – zasady, przyjęte przez Spółkę, dotyczące zbierania, przechowywania, wykorzystywania, rozpowszechniania, ewidencji, przekazywania danych personalnych, znajdujących się w informacyjnych bazach danych i systemach ewidencji Spółki, a w tym, obowiązki Spółki, dotyczące ochrony danych personalnych i przestrzegania praw tych osób, które udostępniły Spółce te dane.
 • Centra Obsługi Spółki (COS) – są to wyspecjalizowane centra Spółki, których zadaniem jest: sprzedaż produktów ze znakiem towarowym Siberian Health i MSS; obsługa klientów, Konsultantów Spółki, prowadzenie prezentacji, profesjonalnych szkoleń, spotkań lub innych imprez, wspomagających rozwój biznesu Konsultantów Spółki lub reklamowaniu produktów Spółki, udzielanie Klientom informacji o produktach i promocjach Spółki, lub informacji biznesowych przez Konsultantów Spółki.

Kodeks Etyczny Konsultanta Siberian Wellness

 • 1. Konsultant jest to osoba reprezentująca Spółkę. Wizerunek Konsultanta, jego profesjonalizm, mowa, wygląd zewnętrzny, kultura osobista powinny odpowiadać wysokim wymaganiom Spółki.
 • 2. Konsultant zna Standardy Współpracy ze Spółką i przestrzega ich wszędzie i zawsze, słowem i czynem.
 • 3. Konsultant dobrze zna się na asortymencie Spółki i korzysta z jej produktów, by móc w sposób wiarygodny polecać je innym Klientom.
 • 4. Konsultant udziela pełnej i wiarygodnej informacji o produktach i biznesie Spółki według ściśle podanej informacji, znajdującej się w oficjalnych dokumentach Spółki. Niedopuszczalne są niewiarygodne oświadczenia o efektywności produktów i możliwych dochodach.
 • 5. Konsultant wstrzymuje się przed naciskiem na potencjalnych Klientów i Konsultantów, szanując ich prawo do samodzielnego podejmowania decyzji o wartości przekazanej im informacji i o współpracy ze Spółką.
 • 6. Konsultant prowadzi swoją działalność w celu uzyskania bonusów i premii, w taki sposób, aby osoby te, z którymi on współpracuje, również mogły otrzymywać bonusy i premie.
 • 7. Konsultant z uwagą i życzliwością odnosi się do wszystkich Konsultantów, niezależnie od ich rangi i tego, czy są oni członkami jego struktury, czy też nie są.
 • 8. Konsultant ściśle przestrzega zasady zachowania stabilności struktur: nie dokonuje wewnętrznej ponownej rejestracji.
 • 9. Konsultant, będący Opiekunek, gwarantuje ze swojej strony szkolenie i wsparcie całej swojej struktury, w każdy możliwy sposób wspiera rozwój kultury biznesowej Konsultantów swojej linii oraz dba by przestrzegali oni Kodeksu Etycznego, jako ważnej reguły pomyślnego rozwoju biznesu ze Spółką.
 • 10. Konsultant zdaje sobie sprawę, że naruszenie przez niego norm Kodeksu Etycznego i Zasad Współpracy ze Spółką, może doprowadzić do rozwiązania umowy ze Spółką.

Zasady współpracy z Siberian Wellness

1. Rejestracja w Firmie

1.1. Konsultantem (Klientem Uprzywilejowanym) może zostać każda osoba fizyczna (dalej Kandydat), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgoda opiekuna prawnego, jeśli ukończyła 13 lat.

1.1.1. Niepełnoletni Kandydaci (w wieku od 13 do 18 lat) w celu rejestracji w Firmie powinni pozostawić zgłoszenie pod adresem call-centre@sibvaleo.com.

  W celu wykonania procedury, należy przedstawić następujące dokumenty, przysyłając je pocztą na adres Firmy:
 • Potwierdzona notarialnie zgoda obojga rodziców, rodziców adopcyjnych lub opiekunów na dokonywanie transakcji przez nieletnich w wieku od 13 do 18 lat (lub poświadczona notarialnie kopia).
 • Kopię paszportu (dokumentu tożsamości) niepełnoletniej osoby.
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych rodziców, rodziców adopcyjnych, opiekunów prawnych i samego Kandydata.
  Lub:
 • Kopię paszportu (dokumentu tożsamości) osoby niepełnoletniej.
 • Kopię decyzji sądu o posiadaniu przez małoletniego pełnej zdolności do czynności prawnych.

1.2. Rejestracja w Firmie - to działanie dobrowolne, którego Kandydat podczas wyboru statusu Konsultanta dokonuje samodzielnie. W statusie Klienta Uprzywilejowanego Kandydat może zarejestrować się samodzielnie lub z pomocą Konsultanta, który zaprosił go do programu "Klient Uprzywilejowany", wyłącznie za dobrowolną zgodą Kandydata. Potwierdzeniem takiej zgody jest wypełnienie i podpisanie pisma rejestracyjnego, w formie elektronicznej lub zeskanowany druk dokumentu własnoręcznie podpisany przez Klienta Uprzywilejowanego, a także weryfikacja prywatnego numeru komórkowego za pomocą środków dostępnych na stronie internetowej Firmy. Rejestrację, dokonaną bez dobrowolnej zgody lub bez weryfikacji prywatnego numeru Kandydata, nie potwierdzonej dokumentem, uważa się za nieważną. Taka rejestracja może być anulowana przez Firmę, a na Opiekuna mogą zostać nałożone sankcje zgodnie z p. 21 odnośnie Standardów Współpracy.

1.3. Status.

1.3.1. Kandydat wybiera status Klienta Uprzywilejowanego lub Konsultanta i rejestruje się w odpowiednim statusie.

1.3.2. Warunkiem zachowania statusu Konsultanta jest wypełnienie co najmniej raz w ciągu czterech miesięcy pod rząd normy Obrotu Osobistego na 100 punktów. W przypadku nie spełnienia normy Obrotu Osobistego na 100 punktów w ciągu czterech miesięcy pod rząd Konsultant przechodzi w status Klienta Uprzywilejowanego.

1.4. Gwarancje Konsultanta.

1.4.1. Każdy Kandydat, które zarejestrował się w Firmie, bierze na siebie określone obowiązki, potwierdza, poświadcza i gwarantuje, że podczas rejestracji w Firmie i w trakcie jego trwania:
- ma prawo być zarejestrowany w Firmie zgodnie ze wszystkimi warunkami Firmy i obowiązującymi przepisami kraju zamieszkania Kandydata;
- nie prowadzi działalności wbrew obowiązującym Standardom Współpracy Firmy;
- nie spowoduje żadnej materialnej szkody Firmie;
- nie naruszał wcześniej Standardów Współpracy z Firmą;
- podał wiarygodne dane podczas rejestracji.

1.5. Rejestracja Kandydata w systemie Firmy.

1.5.1. Firma rejestruje kandydata zgodnie z rekomendacją Opiekuna i pod warunkiem wypełnienia przez Kandydata wniosku rejestracyjnego o Opiekunie lub wskazania Opiekuna w formie elektronicznej.

1.5.2. Jeśli Kandydat rejestruje się bezpośrednio, bez rekomendacji, Opiekun wybierany jest losowo z bazy Opiekunów Firmy.

1.5.3. Wniosek rejestracyjny powinien być wypełniony przez Kandydata bezbłędnie. Jeśli podczas rejestracji zostały wprowadzone błędne dane i w rezultacie Kandydat został zarejestrowany w strukturze innego Opiekuna, nie dokonuje się przeliczenia wynagrodzenia. Kandydat powinien poinformować Firmę o popełnionych błędach i wysłać wniosek o zmianę danych rejestracyjnych zgodnie z p.17.

1.5.4. W momencie rejestracji Kandydat nie powinien posiadać innej Umowy w Firmie, w przeciwnym razie poprzednia rejestracja jest uważana za nieważną, a na Konsultanta zostaną nałożone sankcje, przewidziane w p. 5.

1.5.5. Firma rekomenduje Kandydatowi, aby podczas rejestracji w charakterze Opiekuna wskazać Konsultanta, który jako pierwszy zaprosił go do współpracy i przedstawił możliwości Firmy. Jednakże, biorąc pod uwagę istotną rolę Opiekuna w biznesie sprzedaży bezpośredniej, ostateczne prawo wyboru Opiekuna pozostawia się Kandydatowi.

1.5.6. W przypadku, gdy wcześniej w Firmie był/a zarejestrowany/a mąż/żona Kandydata, wybór Opiekuna powinien być zgodny z p. 2.

1.6. Odmowa podczas rejestracji

1.6.1. Firma zastrzega sobie prawo, aby odmówić Kandydatowi możliwości powtórnej rejestracji.

1.6.2. Rejestracja online jest możliwa pod warunkiem podania przez Kandydata prywatnego numeru telefonu, wydanego zgodnie z prawem kraju, w którym odbyła się rejestracja.

1.6.3. W przypadku, gdy Kandydat nie posiada prywatnego numeru telefonu, może skorzystać z elektronicznej formy rejestracji na oficjalnej stronie internetowej Firmy w innych krajach.

1.7. Poprawa błędów, popełnionych podczas rejestracji.

1.7.1. W przypadku, gdy podczas rejestracji błędnie wskazano Opiekuna, Konsultant (Klient Uprzywilejowany) ma prawo w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia rejestracji wysłać do Firmy wniosek o zmianę danych, dołączając do niego pisemną zgodę obecnego Opiekuna. Na podstawie przedstawionych dokumentów Firma wprowadzi zmiany.

1.7.2. W przypadku, gdy wprowadzony błąd został ujawniony po upływie 30 (trzydziestu) dni od dnia rejestracji Konsultanta (Klienta Uprzywilejowanego), zostaje ona skorygowana w kolejności, przedstawionej w p. 3.1.

1.7.3. Wniosek o zmianę danych i wniosek Opiekuna mogą być przekazane Firmie osobiście, wysłane pocztą lub w formie elektronicznej na adres registration@sibvaleo.com.

2. Rejestracja działalności małżonków

2.1. Tryb rejestracji i działalności małżonków.

2.1.1. Osoby, będące w związku małżeńskim, mogą zawrzeć jedną Umowę ze Spółką pod jednym indywidualnym numerem rejestracyjnym, lub oddzielne Umowy.
2.1.2. Małżonek, który zawarł Umowę, ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania współmałżonka, nie będącego stroną Umowy, sprzeczne z Umową Rejestracyjną i Standardami Współpracy ze Spółką.
2.1.3. Osoby nie mają prawa posiadać różnych Opiekunów i działać w różnych strukturach.
2.1.4. Jeśli dwoje Konsultantów, działających w różnych strukturach, wstępują w związek małżeński, to mają oni prawo do zachowania swoich Umów i swojej struktury, lub kontynuować działalność w jednej strukturze, ale poprzednia struktura jest zachowana w poprzedniej Linii Opiekunów.
2.1.5. W przypadku rozwodu pary małżeńskiej, tylko ten małżonek, który będzie posiadał podpisaną Umowę Rejestracyjną, będzie uznany przez Spółkę jako Konsultant, i odpowiednio tylko on/ona będzie mieć prawo do otrzymywania naliczeń bonusowych, zniżek, premii, narzędzi biznesowych i nagród. Jakiekolwiek umowy pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami, dotyczące otrzymywania dochodów z biznesu Spółki, powinny być uregulowane przez nich samych, po otrzymaniu pisemnej zgody Spółki. W razie braku pisemnej zgody Spółki, niedopuszczalne są pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami, jakiekolwiek inne umowy, dotyczące podziału naliczeń bonusowych, zniżek, premii, dochodów z biznesu Spółki, nagród lub narzędzi biznesowych.
2.1.6. W przypadku rozwodu z małżonkiem, będącym Konsultantem, drugi z małżonków ma prawo do zawarcia nowej Umowy ze Spółką, u tego samego Opiekuna, lub w innej strukturze, w każdej chwili po rozwiązaniu pierwszej Umowy.
2.1.7. Jeśli osoby, będąc w związku małżeńskim, działają pod jedną Umową Rejestracyjną, to naliczenia bonusowe, premie są im wypłacane w jednorazowej wysokości, status w karierze biznesowej jest przyznawany obu małżonkom jednocześnie, odznaczenia są wydawane dla obu, a narzędzia biznesowe i nagrody są wydawane po jednej dla dwojga. Konsultant, posiadający rangę "Business Leader", składa do Spółki zgłoszenie w sprawie nadania drugiemu z małżonków statusu Konsultanta jego struktury, potwierdzając w ten sposób jego aktywność.
2.1.8. Jeśli osoby działają pod różnymi numerami rejestracyjnymi, to wyniki działalności każdego z małżonków, liczone są oddzielnie.

3. Zmiana warunków współpracy i zaprzestanie współpracy ze Spółką.

3.1. Zmiana Opiekuna.

3.1.1. Konsultant, który zgłasza chęć zmiany Opiekuna, powinien złożyć w Spółce wniosek pisemny, załączając do niego:
- pisemną zgodę wszystkich nadrzędnych Opiekunów swojej struktury, łącznie z "Business Leader",
- pisemną zgodę "Ruby Business Leader",
- pisemną zgodę nowego Opiekuna.
3.1.2. Cała struktura, utworzona przez Konsultanta, zmieniającego Opiekuna, pozostaje w poprzedniej strukturze pierwszego Opiekuna.
3.1.3. Decyzja w sprawie zmiany Opiekuna jest podejmowana przez Spółkę w każdym przypadku indywidualnie.
3.1.4. Spółka ma prawo w trybie jednostronnym, do odmowy Konsultantowi zmiany Opiekuna, jeśli stwierdzi, że złożone przez niego podstawy, są niewystarczające.

3.2. Struktura bez Opiekuna.

Spółka ma prawo, w wyjątkowych przypadkach, gdy Konsultanci i ich struktury pozostają bez Opiekuna, do dołączenia ich do innych Opiekunów, za zgodą obu stron i na specjalnych warunkach.

3.3. Zaprzestanie współpracy ze Spółką. Podstawy zaprzestania współpracy ze Spółką:

3.3.1. Anulowanie rejestracji.
Rejestracja jest automatycznie anulowana, jeśli Konsultant nie dokonywał zakupów produkcji Spółki w ciągu czterech miesięcy pod rząd. Po anulacji rejestracji można się w każdej chwili zarejestrować ponownie, wybierając strukturę i Opiekuna.
3.3.1.1. Jeśli w chociażby jednym z pierwszych czterech miesięcy łącznie z miesiącem rejestracji, dokonano zakupów produktów, to w przyszłości rejestracja jest anulowana automatycznie w razie braku zakupów w okresie 6 miesięcy pod rząd.
3.3.2. Rozwiązanie Umowy na wniosek Konsultanta.
3.3.2.1. Konsultant może rozwiązać w każdej chwili Umowę ze Spółką, składając w tej sprawie wniosek do Spółki.
3.3.2.2. Po otrzymaniu wniosku, Umowa z Konsultantem jest rozwiązywana po upływie jednego miesiąca. W przypadku wycofania wniosku przez Konsultanta do upływu wymienionego terminu, wniosek ten nie jest uważany za złożony, i czas trwania Umowy z Konsultantem przedłuża się.
3.3.3. Rozwiązanie Umowy na wniosek Spółki.
3.3.3.1. Spółka ma prawo do wypowiedzenia umowy Konsultantowi z własnej inicjatywy.
3.3.3.2. O rozwiązaniu umowy z Konsultantem Spółka informuję Konsultanta , jego Opiekuna i Lidera struktury , za pomocą poczty elektronicznej.
3.3.3.3. W przypadku rozwiązania Umowy z Konsultantem na wniosek Spółki, Konsultant, występując pod jakimkolwiek imieniem, nie ma prawa żądać od Spółki jakichkolwiek wypłat i odszkodowań.

3.4. Skutki zaprzestania współpracy ze Spółką.

3.4.1. Przy zaprzestaniu z jakichkolwiek powodów współpracy ze Spółką, Konsultant powinien:
- zaprzestać przedstawiać się jako Konsultant Spółki;
- zaprzestać prowadzenia jakiegokolwiek rodzaju działalności jako Konsultant Spółki, przewidzianej w Umowie Rejestracyjnej i w Standardach Współpracy ze Spółką;
- zaprzestać wykorzystywanie znaków towarowych, marek handlowych, nazw firmowych, emblematów, logo i innych obiektów własności intelektualnej Spółki.
3.4.1.1. Po zaprzestaniu współpracy z Firmą, wszystkie naliczone bonusy na indywidualnym numerze Konsultanta zostają anulowane.
3.4.2. Konsultant, który zakończył współpracę ze Spółką, ma prawo być detalicznym kupującym produkty Spółki.
3.4.3. W przypadku zaprzestania współpracy ze Spółką, struktura Konsultanta przechodzi do Opiekuna wyższego szczebla.
3.4.3.1. W przypadku zaprzestania współpracy ze Spółką, struktura Konsultanta posiadającego status „Business Team 10000” i wyższy, przechodzi do Opiekuna wyższego szczebla. U Opiekuna, do którego przeszła taka struktura, jest ona brana pod uwagę przy wyliczaniu wynagrodzenia, ale nie brana pod uwagę przy nabywaniu statusu kwalifikacyjnego.

3.5. Wznowienie współpracy ze Spółką.

3.5.1. Konsultant, który rozwiązał współpracę ze Spółką, na podstawie, opisanej w punkcie 3.3.1., może w każdej chwili, ponownie zawrzeć ze Spółką Umowę Rejestracyjną.
3.5.2. Konsultant odstępujący od współpracy z firmą na podstawie paragrafu 3.3.2., 3.3.3., posiada prawo do ponownego podpisania umowy, po upływie 12 miesięcy od daty ostatniego zakupu na indywidualny numer Konsultanta.
3.5.2.1. Małżonek/ka Konsultantem, odstępującym od współpracy z firmą na podstawie paragrafu 3.3.2., 3.3.3., jak również jego małżonek/ka posiadają prawo do ponownego podpisania umowy o dowolnym statusie z firmą, po upływie 12 miesięcy od daty ostatniego zakupu na indywidualny numer Konsultanta.
3.5.3. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy w ponownej rejestracji Konsultanta, który rozwiązał współpracę ze Spółką, na podstawie opisanej w punktach 3.3.2., 3.3.3., lub zwiększyć okres, w ciągu którego rejestracja nie będzie możliwa.
3.5.4. Przy wznowieniu współpracy Konsultanta ze Spółką, wcześniej utworzona przez niego struktura nie jest jemu zwracana.
3.5.5. Przy ponownym podpisaniu umowy z firmą , punkty na indywidualnym numerze Konsultanta nalicza się od zera.

4. Umowa rodzinna i przekazanie praw z tytułu dziedziczenia.

4.1. Podpisanie Umowy rodzinnej.

4.1.1. Konsultant ma prawo dołączyć do swojej Umowy współmałżonka lub jednego bliskiego krewnego (rodzica, dziecko, rodzonego brata lub siostrę).

4.1.2. Konsultant jest zobowiązany do przekazania do Firmy dokumentów ze wskazaniem danych o współmałżonku lub krewnym:
1) wniosek współmałżonka/krewnego o zamiarze współpracy z Firmą;
2) kopię dokumentu tożsamości;
3) kopię aktu małżeństwa (w przypadku małżeństwa);
4) kopię dokumentu, potwierdzającego pokrewieństwo.

4.1.3. Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia wniosku Konsultanta, który zamierza podpisać Umowę rodzinną, w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych i poinformować Firmę o wyniku rozpatrzenia w formie pisemnej. Firma ma prawo rozpatrzyć wniosek Konsultanta pozytywnie lub odmówić zawarcia Umowy rodzinnej, jeżeli uzna przedstawione argumenty za niewystarczające.

4.2. Wymagania wobec współmałżonka/krewnego, dopisanego do Umowy rodzinnej.

4.2.1. Współmałżonek/krewny powinien posiadać niezbędną wiedzę na temat Firmy, kluczowych technik w prowadzeniu biznesu w Firmie, o Planie Premium, Incentive Programs, Standardach współpracy z Firmą.

4.2.2. Współmałżonek/krewny zobowiązuje się wziąć na siebie odpowiedzialność za kierowanie, motywowanie i szkolenie struktury zbytu Konsultanta.

4.2.3. Współmałżonek/krewny zobowiązuje się utrzymywać lub zwiększać obrót towarowy struktury zbytu Konsultanta.

4.2.4. Współmałżonek/krewny powinien potwierdzić we wniosku akceptację wszystkich warunków, o których mowa w p. 4.2.1–4.2.3.

4.3. Premie i naliczone bonusy naliczone na indywidualny numer, są naliczane Konsultantowi, z którym Firma pierwotnie zawarła Umowę. Wszystkie naliczenia bonusowe, premie wypłacane są jednokrotnie.

4.4. Wyróżnienia, przyznane Konsultantowi oraz rangi, zdobyte przez Konsultanta przed podpisaniem Umowy rodzinnej, nie są nadawane współmałżonkowi/krewnemu.
W przyszłości, po osiągnięciu kolejnych statusów w karierze biznesowej, tytuły i statusy zostaną przypisane obu uczestnikom Umowy rodzinnej. Nagroda kwalifikacyjna wydawana jest w ilości jedna na dwie osoby, odznaki statusowe wydawane są dla każdego osobno.

4.5. W przypadku sporu między krewnymi lub rozwodu małżeństwa, tylko małżonek / krewny, który zawarł Umowę Rejestracyjną, jest uznawany przez Firmę za Konsultanta, a zatem tylko on / ona ma prawo do otrzymania naliczonych bonusów, premii, narzędzi biznesowych i nagród. Wszelkie porozumienia między małżonkami / krewnymi dotyczące uzyskania dochodu z biznesu, prowadzonego z Firmą muszą być rozstrzygnięte przez same strony Umowy i uzyskać pisemną zgodę Firmy. W przypadku braku pisemnej zgody Firmy wszelkie inne słowne bądź pisemne umowy dotyczące rozdzielenia naliczonych bonusów, premii, przychodów z biznesu z Firmą, nagród lub narzędzi biznesowych są niedopuszczalne.

4.6. W dowolnym momencie małżonek / krewny dodany do Umowy rodzinnej może zostać z niej wyłączony z własnej inicjatywy, z inicjatywy Firmy, z inicjatywy Konsultanta, który zawarł niniejszą Umowę z Firmą.

4.7. Konsultant, który zawarł umowę rodzinną ze Firmą, nie jest uprawniony do przeniesienia praw wynikających z niej na małżonka / krewnego.

4.8. Prawo do rozwiązania Umowy rodzinnej posiada jedynie Konsultant, który podpisał umowę z Firmą.

4.9. Przekazanie praw z tytułu dziedziczenia.

4.9.1. W przypadku śmierci Konsultanta jego prawa majątkowe związane z działalnością w Firmie zostaną przeniesione w drodze dziedziczenia.

4.9.2. Termin przeniesienia praw majątkowych na spadkobierców wynosi 6 (sześć) miesięcy od daty śmierci Konsultanta. Aby to zrobić, spadkobiercy Konsultanta muszą przedłożyć Firmie następujące dokumenty:
1) oświadczenie spadkobiercy o woli współpracy z Firmą, poświadczone przez Opiekuna i pierwszego Opiekuna co najmniej na poziomie Business Leader;
2) kopia dokumentu tożsamości spadkobiercy;
3) kopia aktu zgonu Konsultanta;
4) kopia dokumentu potwierdzającego pokrewieństwo spadkobiercy z Konsultantem.

4.9.3. W przypadku odmowy dziedziczenia praw majątkowych Konsultanta lub jeśli spadkobierca zmarłego Konsultanta nie zostanie przyjęty w ciągu 6 (sześciu) miesięcy, rejestracja Konsultanta zostaje zakończona. Stworzona przez niego struktura zbytu jest przekazana bezpośredniemu Opiekunowi zmarłego Konsultanta.

4.9.4. Cesjonariusz, który nie jest Konsultantem, musi zawrzeć umowę z Firmą. W takim przypadku cesjonariusz otrzymuje prawa do struktury. Umowa Konsultanta, na mocy której prawa są dziedziczone, wygasa.

4.9.5. Cesjonariusz otrzymuje prawo do otrzymania nowych nagród i wyróżnień kwalifikacyjnych po upływie jednego roku kalendarzowego od momentu przeniesienia na niego uprawnień Konsultanta.
Termin ten został wprowadzony przez Firmę w celu pełnego uzyskania kwalifikacji cesjonariusza odpowiadających statusowi, a także w celu potwierdzenia jego osobistego wpływu na wzrost i rozwój struktury, a nie korzystania z osiągnięć Konsultanta, który przekazał prawa.

4.9.6. Osiągnięcie kolejnego statusu w karierze biznesowej jako cesjonariusza w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy kalendarzowych po miesiącu uzyskania uprawnień Konsultanta nie jest uznawane przez Firmę, nie przyznaje się odznaczeń i nagród kwalifikacyjnych.

4.9.7. Wyjątkiem od zasady ustanowionej w punkcie 4.9.6 są drugi i kolejne statusy w karierze biznesowej osiągnięte przez cesjonariusza (w tym w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy kalendarzowych po miesiącu otrzymania uprawnień Konsultanta).

4.10. W przypadku śmierci Klienta Uprzywilejowanego jego prawa majątkowe związane z działaniami w Firmie nie zostaną przeniesione w drodze dziedziczenia.

5. Ponowna rejestracja.

5.1. Ponowna rejestracja – ponowna rejestracja Konsultanta posiadającego działający indywidualny numer z podaniem nowego Opiekuna, jak również podaniem do rejestracji nowej Umowy przy posiadaniu obowiązującej lub z naruszeniem punktu 3.5.2. niniejszych Zasad

5.2. Ponowną rejestracją będzie złożenie w celu rejestracji Umowy małżonka Konsultanta do innej struktury z innym Opiekunem.

5.3. Spółka zakazuje przeprowadzania ponownej rejestracji.

5.4. Wnioski w sprawie ponownej rejestracji mogą być składane w formie pisemnej w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy od dnia przeprowadzenia ponownej rejestracji. Wnioski, złożone po upływie tego terminu, nie będą rozpatrywane przez Spółkę.

5.5. W przypadku potwierdzenia faktu ponownej rejestracji:
– złożoną do ponownej rejestracji Umowę, uważa się za nieważną;
– ponownie zarejestrowaną Umowę rozwiązuje się na wniosek Spółki;
– struktura osoby, która dopuściła ponownej rejestracji, przechodzi do jego poprzedniego Nastawnika;
– umowę małżonka i utworzoną przez niego strukturę, Spółka przenosi do struktury krewnego, który się zarejestrował wcześniej;
– Spółka może względem Łamiącego Zasady i jego Nastawnika zastosować sankcje, przewidziane w rozdziale 21 Zasad Współpracy ze Spółką;
– w odniesieniu do bezpośredniego Opiekuna, w strukturze którego doszło do zmiany Opiekuna (czyli do przerejestrowania Konsultanta wraz z jego strukturą pod inną osobę, niż ukazano przy rejestracji), w przypadku wystąpienia pretensji z tytułu zmiany Opiekuna, stosowane będą sankcje, wysokości których określone zostaną przez Firmę, jednak nie mogą one przekraczać średniej miesięcznej premii za ostatnie 12 miesięcy (ogólna suma premii / 12). Jeśli Opiekun działa w Firmie krócej niż 12 miesięcy, to średnia miesięczna premia, naliczona za obrót towarowy przepisanego pod niego Konsultanta wraz z jego grupą obliczana jest zgodnie z ogólną sumą premii za cały okres trwania jego umowy z Firmą (premie łącznie/miesiące). Suma kary potrącana jest z premii Opiekuna za ostatni pełny okres (miesiąc).

5.6. Konsultant, Klient Uprzywilejowany może mieć tylko jedną rejestrację w Firmie. Po wykryciu faktów bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad więcej niż jednym numerem Umowy (numerem rejestracyjnym), a także wykrycia faktów fałszowania lub rejestracji osoby podstawionej firma ma prawo do rozwiązania takiej Umowy (anulować rejestracje), i przeniesienia grupy pod pierwszą Umowę (pierwszy numer rejestracyjny).

5.7. Spółka w formie pisemnej powiadamia o swoje decyzji Łamiącego Zasady, jego Opiekuna i Lidera struktury.

6. Polityka aktywności zerowej na rynkach nieodkrytych.

6.1. Firma przestrzega Polityki zerowej aktywaności na nieotwartych rynkach. Nieotwarty rynek – kraj, w którym Firma nie rozpoczęła oficjalnej działalności. Za rozpoczęcie działalności uważa się rozpoczęcie sprzedaży poprzez oficjalny sklep internetowy, jeśli sprzedaż ta koncentruje się na rynku danego kraju. W przypadku, gdy Firma nie poinformowała o otwarciu nowego kraju (w swojej oficjalnej literaturze lub na stronie internetowej) lub faktycznie nie otworzyła przedstawicielstwa w danym kraju, jakakolwiek działalność w takim kraju nie jest dopuszczalna i obowiązuje w nim zasada zerowej aktywności.

6.2. Zasady polityki aktywności zerowej na rynkach nieodkrytych:

6.2.1. Na rynkach nieodkrytych zakazane jest sprzedawanie i reklamowanie produktów Spółki, nakłanianie inne osoby do współpracy ze Spółką, a w tym, tworzenie stron internetowych kojarzonych ze Spółką w kraju.
6.2.2. Zakazane jest wwożenie, importowanie, sprzedaż wykorzystywanie w inny sposób, wyprodukowanych MSS nie na zamówienie Spółki.
6.2.3. Zakazany jest import jakichkolwiek MSS do kraju nieodkrytego, niezależnie od przyczyny wwozu. Import produktów Spółki bez zezwoleń na import, rejestrację, oznakowanie może pociągnąć osobę łamiącą zasady i Spółkę do odpowiedzialności administracyjnej i karnej, do wypłacenia kar i konfiskaty produktów i materiałów. Działania takie przynoszą szkodę wizerunkowi Spółki i jej produktom, jak również stawiają pod znakiem zapytania możliwość rozpoczęcia przez Spółkę oficjalnej działalności w tym kraju.
6.2.4. Zakazana jest jakakolwiek reklama produkcji i/lub biznesu Spółki, w celu pozyskania potencjalnych Klientów i Konsultantów rynku nieodkrytego, zarówno na terytorium tego rynku, jak i na rynku, na którym Spółka prowadzi oficjalny biznes.
6.2.5. Zabrania się pracownikom Spółki przedstawiać siebie jako ekskluzywnego przedstawiciela Spółki w jakimkolwiek nieodkrytym kraju.
6.2.6. Zabrania się dokonywania na rynku nieodkrytym „wstępnej rejestracji” Kandydatów. W przypadku wypełnienia przez Kandydata jakichkolwiek dokumentów, nie pociąga to za sobą żadnych zobowiązań względem niego.
6.2.7. Zabrania się zapraszania ludzi, organizowania spotkań (w tym, w cztery oczy), zebrań dotyczących działalności Spółki w jakimkolwiek nieodkrytym kraju, przed ogłoszeniem przez Spółkę daty rozpoczęcia swojej oficjalnej działalności w tym kraju.
6.2.8. Zabrania się tworzenia w sieci stron internetowych, kojarzonych ze Spółką, a w tym sklepy internetowe, kojarzone ze Spółką i przeznaczone dla rynku nieodkrytego.
6.2.9. Przy zwiedzaniu nieodkrytego przez Spółkę kraju, zabrania się prowadzenia działań biznesowych, skierowanych na wzbudzanie zainteresowania wśród jego mieszkańców biznesem Spółki.

6.3. Specyfika prowadzenia działalności na terytorium krajów Unii Europejskiej (dalej - UE), w których Firma nie otworzyła swojego centrum obsługi.

6.3.1. Na terytorium krajów UE, w których nie otwarto Centrum Obslugi Klienta dopuszczalna jest rejestracja w charakterze Konsultanta lub Klienta Uprzywilejowanego, działalność których podlega ograniczeniom zgodnie z punktami 6.3.4 i 6.3.5.

6.3.2. Rejestracja Konsultantów i Klientów Uprzywilejowanych dokonuje się w systemie online na oficjalnej stronie Firmy. W celu otrzymania wynagrodzenia, Konsultanci części Biznes Planu Premium muszą przysłać do Firmy wypełniony oraz ręcznie podpisany wniosek rejestracyjny, a także przedstawić wszystkie dane i dokumenty zgodne z wymogami danego kraju.

6.3.3. Zgodnie z rozdziałem 19 niniejszych Standardów dopuszcza się prowadzenie działalności o charakterze reklamowo-informacyjnym, związaną z produktami i/lub biznesem Firmy w celu zachęcenia innych do współpracy z Firmą. W celu zacheceniа innych do współpracy z Firmą wolno wykorzystać przygotowane przez Firmę materiały naukowe i metodyczne.

6.3.4. Na terytorium kraju UE, w których nie otwarto Centrum Obsługi, zakazuje się sprzedaży produktów. Konsultanci i Klienci Uprzywilejowani mają prawo nabywać produkty Firmy poprzez oficjalny sklep internetowy Firmy jedynie dla własnego użytku.

6.3.5. Konsultanci i Klienci Uprzywilejowani mają prawo polecać produkty Firmy innym osobom i zachęcać ich do zakupu produktów poprzez oficjalny sklep internetowy.

6.4. Nastawnicy zobowiązani są do poinformowania osoby, wchodzące w skład ich struktury, o zasadach polityki aktywności zerowej na rynkach nieodkrytych.

6.5. Wszystkie Umowy, zawarte na terytorium rynku nieodkrytego uważa się za nieważne.

7. Warunki współpracy ze Spółką.

7.1. Konsultant ma prawo do informowania inne osoby o produkcji Spółki, polecać produkty innym osobom; korzystać z naliczeń bonusowych przy zakupach produktów Spółki; Konsultant, będący przedsiębiorcą, ma prawo do prowadzenia osobistej sprzedaży produktów Spółki i otrzymywania premii za dokonane zakupy osobiste Spółki zakupy produktów, dokonane przez osoby pozyskane przez niego, w trybie i wysokości, podanymi w Planie Premii Spółki; tworzyć grupy kupujących, pozyskiwać inne osoby do współpracy ze Spółką i udzielać im wsparcia w tworzeniu struktury sprzedaży.

7.2. Konsultant ma prawo w swoim imieniu do sprzedaży bezpośredniej produktów, tylko wtedy, jeśli nie jest to sprzeczne z prawem kraju, w którym jest prowadzona ta sprzedaż.

7.3. Konsultant Spółki, z momentem rejestracji Umowy, jest niezależnym partnerem Spółki. Konsultant nie jest współpracownikiem i pracownikiem Spółki, jej agentem, zleceniodawcą, komisantem, przedstawicielem prawnym, i nie jest w stosunku pracy ze Spółką.

7.4. Konsultant samodzielnie organizuje swoją działalność, przestrzegając Standardy Współpracy ze Spółką, warunki Umowy ze Spółką i prawa tego kraju i tego regionu, w którym on przebywa i na terytorium którego prowadzi swoją działalność.

7.5. Konsultant samodzielnie ponosi całkowitą odpowiedzialność za przestrzeganie prawa (ustaw i aktów wykonawczych) kraju, którego jest rezydentem, i krajów, w których prowadzi swoją działalność, a w tym, za prowadzenie swojej działalności handlowej zgodnie z prawem.

7.6. Konsultant samodzielnie ponosi ryzyko strat i kosztów, niezbędnych do realizacji swojej działalności.

7.7. Spółka, jej filie, przedstawicielstwa, oddziały, pracownicy Spółki nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za działania / brak działań Konsultanta.

7.8. Konsultant i jego przedstawiciele nie mają prawa do występowania z roszczeniami i powództwem przeciwko Spółce, jej filiom, przedstawicielstwom, oddziałom i pracownikom, związanymi z jego niezależną działalnością.

7.9. Konsultant ma prawo do realizowania swojej działalności w takim zakresie, określonym przez niego samodzielnie, kierując się Planem Premii i Standardami Współpracy.

7.10. Konsultant powinien rozumieć, że udział w spotkaniach, treningach lub innych imprezach nie jest gwarancją osiągnięcia sukcesu w biznesie Spółki. Konsultant sam decyduje, ile czasu i środków jest on gotów ponieść w celu uczestniczenia w spotkaniach.

7.11. Konsultant nie ma prawa wykorzystywania jakichkolwiek spotkań, organizowanych przez Spółkę, w celu promowania lub uzyskania dochodu ze sprzedaży lub reklamy towarów i usług, niebędących towarami i usługami Spółki.

7.12. Spółka udziela Konsultantom wsparcia informacyjnego i konsultacyjnego, w trybie określonego systemu współpracy.

7.13. Konsultanci zobowiązani są podawać Spółce informację o zmianach, dotyczących ich danych personalnych (na przykład, danych personalnych, adresu, numerów telefonów, danych z paszportu, itd.) lub informacji, dotyczącej biznesu Spółki - w ciągu jednego dnia kalendarzowego, licząc od dnia takich zmian, przesyłając pismo w formie elektronicznej na adres Spółki call-centre@sibvaleo.com, z podaniem w temacie pisma „Zmiana danych konsultanta (nazwisko, imię), numer rejestracyjny, region”. W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej, Konsultant musi podać zmiany dla otrzymywania wiadomości do Centrum biznesowego w osobistej Zakładce (rozdział „Ustawienia”) i powiadomić o tym Spółkę. Wszystkie pisma należy przekazać w języku angielskim.

7.14. Jeśli Konsultant ma pytania, roszczenia lub znajduje jakieś błędy w naliczonych i wypłacanych bonusach, premiach, rozstawieniach Konsultantów w Strukturze, to Konsultant powinien poinformować o tym w formie pisemnej Spółkę w ciągu 60 dni od dnia przypuszczanego błędu, o fakcie ponownej rejestracji – w ciągu 12 miesięcy.

7.15. Jeśli Konsultant ma skargi lub roszczenia wobec innych Konsultantów, dotyczące jakiejkolwiek działalności lub postępowania w kontaktach, wnoszący skargi Konsultant powinien w pierwszej kolejności poinformować o problemie swojego Opiekuna, który powinien spróbować rozwiązać ją z Liderem swojej struktury. Jeśli konflikt nie został rozwiązany przez Opiekuna i Lidera struktury, o problemie tym należy poinformować w formie pisemnej Spółkę, załączając do skargi Konsultanta pisemne wyjaśnienie Opiekuna i Lidera struktury. Spółka rozpatrzy skargę i podejmie w tej sprawie decyzję.

7.16. Konsultant zobowiązuje się nie rozpowszechniać negatywnych informacji w trakcie i po zakończeniu współpracy ze Spółką. "Informacje negatywne" oznaczają wszelkie oświadczenia negatywne zawierające fałszywe informacje o Firmie udostępnione publicznie, w tym ogłoszenia publiczne i internetowe, oświadczenia podważające reputację Firmy i poniżające jej pracowników oraz innych Konsultantów i Klientów Uprzywilejowanych.

8. Udzielanie informacji o produktach i możliwych sposobach współpracy ze Spółką.

8.1. Konsultant nie powinien przedstawiać się, że jest współpracownikiem, pracownikiem, urzędnikiem, komisantem, agentem, przedstawicielem Spółki. Konsultant udziela informacji o produktach, biznesie Spółki jako niezależny partner, który zawarł ze Spółką Umowę i prowadzi swoją działalność samodzielnie, na podstawie tej Umowy.

8.2. Konsultantowi zaleca się, aby udzielał kupującym informacji o wszystkich możliwych sposobach współpracy ze Spółką. Konsultant nie powinien składać żadnych wniosków, stwierdzeń, ofert innym osobom o produktach lub biznesie Spółki, które nie są pełnymi, dokładnymi i prawdziwymi.

Zobowiązanie to obejmuje następujące zasady:

8.2.1. Konsultant powinien informować osoby o tym, że podstawą biznesu Spółki jest sprzedaż wielopoziomowa produktów Spółki.
8.2.2. Konsultant powinien przekazywać tylko wiarygodną informację o możliwym dochodzie ze współpracy ze Spółką. Konsultant nie może twierdzić, że dochód ze współpracy ze Spółką jest gwarantowany lub uwarunkowany. Konsultant powinien wyjaśnić osobom pozyskiwanym, że mogą oni osiągnąć sukces tylko przy prowadzeniu aktywnej działalności.
8.2.3. Konsultant może opowiadać o wynikach prowadzenia pomyślnego biznesu ze Spółką, opierając się tylko na prawdziwych przykładach.
8.2.4. Konsultant może przytaczać dane o ilości sprzedanych produktów, obrocie towarowym, możliwych dochodach, które są opublikowane przez Spółkę na jej stronie internetowej lub w oficjalnych MSS.
8.2.5. Konsultant nie powinien przekazywać nieprawdziwej informacji o nakładach, związanych z prowadzeniem biznesu ze Spółką, lub poniesionych wysiłkach i czasie, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu.
8.2.6. Konsultant powinien rozumieć i informować inne osoby o tym, że biznes Spółki buduje się na sprzedaży produktów Spółki, zwiększeniu rynku i ilości sprzedaży produktów, na pozyskaniu nowych ludzi do współpracy ze Spółką, ich szkoleniu i wsparciu.
8.2.7. Jeśli Konsultant odpowiada na ogłoszenie jakiejkolwiek osoby, poszukującej pracy, to powinien on dokładnie poinformować na samym początku, że jego oferta daje możliwość prowadzenia samodzielnej działalności, a w tym, gospodarczej, a nie możliwość zatrudnienia.
8.2.8. Konsultant, w trakcie prezentacji powinien poinformować pozyskiwaną do współpracy osobę o tym, że prezentacja ta poświęcona jest możliwym sposobom współpracy ze Spółką.
8.2.9. Konsultant nie może bezpośrednio lub pośrednio mówić o tym, że biznes Spółki, jej produkty lub usługi są częścią jakiegoś innego biznesu, innego niż biznes Spółki.
8.2.10. Konsultant nie powinien przekonywać inne osoby, zamierzające rozpocząć współpracę ze Spółką, do konieczności zakupienia innych produktów lub usług Spółki, oprócz Kompletu Rejestracyjnego Spółki.
8.2.11. Konsultant zobowiązany jest do przekazywania pełnej i wiarygodnej informacji o jakości, cenie, sposobie stosowania i składzie produktu Spółki, jak również o dostępności produktów w punktach sprzedaży. Przy tym, Konsultant powinien kierować się informacją, znajdującą się w MSS. przeznaczonych dla kraju, w którym Konsultant prowadzi swoją działalność.
8.2.12. Konsultant nie ma prawa do składania wniosków, stwierdzeń dotyczących właściwości leczniczych i uzdrawiających produktów Spółki, które nie są zawarte w literaturze, dokumentach, materiałach, produkowanych i rozpowszechnianych przez Spółkę, przeznaczonych dla kraju, w którym Konsultant prowadzi swoją działalność.

8.3. Konsultant samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność przed osobami trzecimi i organami władzy państwowej i administracji państwowej za złożone osobiście przez niego oświadczenia i stwierdzenia, dotyczące właściwości leczniczych i uzdrawiających produktów Spółki, które nie są zawarte w MSS i na oznaczeniu produktów Spółki.

8.4. Konsultant samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność przed osobami trzecimi i organami władzy państwowej za złożone osobiście przez niego oświadczenia i stwierdzenia, dotyczące możliwych dochodów, otrzymanych ze współpracy ze Spółką, które nie są zawarte na stronie internetowej Spółki, w jej Planie Premii, jak również w MSS.

8.5. Konsultant nie powinien reklamować towarów innych spółek pod nazwą i znakiem Spółki.

8.6. Konsultant nie ma prawa do zmiany produktów Spółki, jej indywidualnego opakowania, a w tym, zmieniać oznakowanie, metki produktów, sprzedawać produkty pod inną nazwą lub pod nazwą innej spółki.

8.7. Konsultant nie ma prawa samodzielnie wydawać literatury i materiałów szkoleniowych, lub przerobionych przez niego MSS, podając, że są to MSS Spółki.

8.8. Konsultant nie może wysyłać lub przesyłać wiadomości elektronicznych o Spółce, jej biznesie i produktach osobom, z którymi nie ma on żadnych określonych kontaktów osobistych lub handlowych.

8.9. Konsultant musi dokładnie i wiarygodnie informować wszystkie osoby, które są pozyskiwane do współpracy z Siberian Wellness, o wszystkich sprawach, związanych z produktami Siberian Wellness, realizowanych promocjach, naliczanych bonusach, Planie Premii, Standardach Współpracy z Siberian Wellness, cenach produktów, warunkach umowy z Konsultantem, podstaw rozwiązania i zerwania umowy, gwarancjach, zwrocie i kupna sprzedawanych produktów, programach szkoleniowych Siberian Wellness itp.

9. Bonusy i wynagrodzenie Konsultanta.

9.1. Rodzaje bonusów, ich podstawy, wysokość, tryb naliczania i korzystania przez Konsultanta, są określone w Planie Premii Spółki.

9.2. Podstawy, wysokość, tryb naliczenia i wypłaty premii Konsultantowi, będącemu przedsiębiorcą, są określone w Planie Premii Spółki.

9.3. Spółka nie wypłaca Konsultantowi naliczeń bonusowych i premii tylko za sam fakt zawarcia umowy rejestracyjnej ze Spółką przez osobę, pozyskaną przez Konsultanta, jeśli osoba taka nie będzie nabywać produkcji Spółki, polecać jej innym osobom, pozyskiwać ich do współpracy ze Spółką.

9.4. Konsultant otrzymuje od Spółki premie za swoją działalność, zależące od ilości osobistej i ilości zakupów osób z jego struktury sprzedaży, według zasad, opisanych w Planie Premii.

9.5. Szczegółowe rozliczenie swojej premii, Konsultant może zobaczyć na swojej zakładce na stronie internetowej Spółki.

9.6. Premia wpływa na konto bankowe Konsultanta.

9.7. Konsultant, który jest indywidualnym przedsiębiorcą, w ciągu miesiąca kalendarzowego ma prawo wykorzystywać uzbierane środki, z konta bonusowego «Bonus 25» przy zakupach produkcji. W celu wykorzystania środków bonusowych przy zakupach produkcji w Centrum Obsługi Firmy musicie przedstawić dokument tożsamości (paszport, prawo jazd lub inny dokument).

9.8. Konsultant/ Klient Uprzywilejowany, który nie jest indywidualnym przedsiębiorcą oraz nie ma stałego dochodu od rekomendacji produkcji Firmy innym osobom, gromadzi środki bonusowe na kontach «Budżet zdrowia» i «Bonus 25» oraz ma możliwość wykorzystać je przy następnych zakupach. W celu wykorzystania środków bonusowych przy zakupach produkcji w Centrum Obsługi Firmy musicie przedstawić dokument tożsamości (paszport, prawo jazd lub inny dokument).

9.9. Spółka zobowiązuje się do wypełniania swoich zobowiązań, wynikających z zatwierdzonego Planu Premii.

9.10. Spółka ma prawo do wnoszenia aneksów i zmian do Planu Premii, warunków kwalifikacyjnych, informując o tym Konsultanta.

10. Jednolitość i stabilność struktury.

10.1. Zachowanie jednolitości i stabilności struktury sprzedażowej, utworzonej przez Konsultanta, jest priorytetem dla wszystkich podmiotów biznesu.

10.2. Spółka i każdy jej Konsultant z powodu zmienności rynku, nie mogą zagwarantować braku stałości wśród Klientów, Konsultantów.

10.3. Konsultant nie może prowadzić działań, skierowanych na naruszenie struktur sprzedażowych i nie może wtrącać się do działalności innych struktur sprzedażowych, a w tym:
- zmuszać lub proponować Konsultantom z innych struktur, przejścia do jego struktury;
- zmuszać lub proponować innym Konsultantom zaprzestania współpracy ze Spółką;
- proponować współpracę ze Spółką Kandydatowi, zaproszonemu przez innego Konsultanta;
- składać propozycje handlowe i biznesowe Konsultantom z innych struktur, związane z działalnością Spółki lub innych spółek;

10.4. W przypadku naruszenia przez Konsultanta zakazów, zawartych w p. 10.3, Firma ma prawo zastosować sankcje wobec naruszającego standardy, określone w p. 5 i 21.

11. Współpraca z innymi spółkami.

11.1. Konsultanci spółki mają prawo do współpracy ze Spółką, łącząc ten rodzaj działalności z innymi. Konsultanci Spółki, posiadający status „Business Team 5000” i wyższy, mają prawo do współpracy ze Spółką, łącząc ten rodzaj działalności z innymi, za wyjątkiem współpracy ze spółkami, stosującymi metodę marketingu sieciowego i sprzedaży wielopoziomowej.

11.2. Konsultantowi zabrania się wykorzystywać strukturę sprzedażową, linię Opiekunów i Centra Obsługi Spółki, w celu promocji towarów innych firm.

11.3. W przypadku naruszenia przez Konsultanta zakazów, opisanych w punktach 11.1 i 11.2., Spółka ma prawo do rozwiązania Umowy z Konsultantem.

12. Wizytówki.

12.1. Konsultant powinien stosować zatwierdzony przez Spółkę wizerunek do produkcji wizytówek.

12.2. Konsultant nie ma prawa do podawania informacji na wizytówkach, że jest on pracownikiem, współpracownikiem, agentem, przedstawicielem Spółki.

13. Dodatkowe zobowiązania Konsultantów, będących Opiekunami.

13.1. Wyjaśniać zaproszonym do współpracy Kandydatom, warunki Umowy, Standardy Współpracy, zasady wypełniania Umowy.

13.2. Dokładać wszelkich starań, aby Konsultanci, wchodzący w skład jego struktury, przestrzegali warunków Umowy i Standardy Współpracy ze Spółką, jak również wymagania określane prawem.

13.3. Szkolić Konsultantów, wchodzących w skład jego struktury, zgodnie z zaleceniami Spółki.

13.4. Dokładać wszelkich starań do motywowania Konsultantów, wchodzących w skład jego struktury, brać udział w imprezach regionalnych, korporacyjnych, biznesowych i szkoleniowych Spółki, brać udział w Programach Rozwoju Biznesu.

13.5. Ciągle rozwijać swoją strukturę, utrzymywać kontakt z Konsultantami, wchodzącymi w skład jego struktury i udzielać im wszechstronnego wsparcia.

13.6. Zapewniać Konsultantom swojej struktury aktualną informację, dotyczącą różnych spotkań, imprez, treningów, nowości, itp.

13.7. Brać osobisty udział w Programach Rozwoju Biznesu, spotkaniach biznesowych i szkoleniach Spółki, zgodnie z rocznym kalendarzem wydarzeń i programem, zatwierdzonym przez Spółkę.

13.8. Zabrania się Konsultantowi, aby wymagał od osób, dla których jest Opiekunem, jak również od osób, pozyskanych przez Konsultanta do współpracy ze Spółką, zapłaty jakichkolwiek kwot za szkolenia, za przygotowanie, za seminarium, za imprezy socjalno – kulturalne i lub inne analogiczne imprezy.

14. Dodatkowe prawa Konsultantów Spółki posiadających rangę „Business Team 5000” i powyżej tej rangi.

14.1. Konsultantom, posiadającym rangę „Business Team 5000” i wyższą rangę, Spóła udziela dodatkowych praw:

14.1.1. prawo do udziału w specjalnych Programach Rozwoju Biznesu, prowadzonych przez Spółkę;

14.1.2. prawo do specjalnego szkolenia;

14.1.3. prawo na członkostwo w Klubach;

14.1.4. prawo do prowadzenia działalności międzynarodowej, od statusu „Ruby Business Leader”.

14.2. Dodatkowe prawa i obowiązki Konsultantów w randze Business Leader i wyższej

14.2.1. Konsultantom, o randze Business Leader i wyższej, Firma udziela dodatkowych praw do rozwoju biznesu na terytorium innych państw i regionów, oficjalnie otwartych przez Firmę. Podania o możliwość prowadzenia działalności na terytorium innego państwa rozpatrywane są przez Firmę w trybie indywidualnym.

14.2.2. W przypadku osiągnięcia obrotu towarowego struktury wysokości 2000 punktów na terytorium innego państwa Konsultant o randze Business Leader i wyższej jest zobowiązany wziąć na siebie odpowiedzialność za rozwój danej struktury i zwiększeniu jej sprzedaży. Szczegółowe warunki odnośnie prowadzenia działalności są zawarte w Umowie o współpracy. Zapoznać się z treścią Umowy można na osobistym koncie Business Leader na stronie internetowej Firmy www.siberianwellness.com.

14.2.3. W celu prowadzenia biznesu w innym państwie Business Leader musi:
• odbyć w Firmie specjalne szkolenie, związane z niuansami ustawodawstwa oraz warunkami prowadzenia działalności na terytorium państwa.
• podpisać Umowę z Firmą o współpracy, dotyczącą prowadzenia działalności na terytorium innego państwa.

14.2.4. Jeśli w ciągu trzech miesięcy po podpisaniu z Firmą Umowy o współpracy Business Leader nie będzie wypełniać swoich obowiązków, związanych z rozwojem struktury, osiągającej obrót towarowy wysokości przynajmniej 2000 punktów na terytorium innego państwa, to Firma ma prawo do jednostronnego zerwania umowy. Przy tym, wspomnianą wyżej strukturę, a także prawa i obowiązki, związane z jej rozwojem Firma ma prawo do przekazania, bez zgody Business Leader, Business Leader znajdującemu się wyżej lub innemu Business Leader, prowadzącemu swoją działalność w danym państwie.

15. Warunki zachowania poufności.

15.1. Konsultanci zobowiązani są do przestrzegania zasady nierozgłaszania i zachowania poufności informacji Spółki, traktowanych jako tajemnica handlowa i informacja służbowa, oraz danych personalnych innych osób, współpracujących ze Spółką, a mianowicie:
- materiałów autorskich;
- informacji poufnej i prywatnej biznesowej informacji Spółki;
- informacji o Opiekunach, która ujawnia lub ma wpływ na wszystkie elementy składowe organizacji o Opiekunach wewnątrz biznesu Spółki, łącznie ze wszystkimi wykazami struktur Konsultantów i całą informację o nich;
- produkcji i unowocześnianiu produktów Sрółki;
- biznes planów Spółki;
- ilości sprzedaży osobistych i grupowych Konsultantów, ich dochodów i innej informacji finansowej;
- danych o tożsamości Konsultantów Spółki, informacje o kontaktach Konsultantów.

15.2. Informacja poufna może być dostępna dla Konsultantów na ich osobistych zakładkach na stronie internetowej Spółki. Dla ochrony informacji poufnej, Konsultanci nie powinni: • ujawniać jakąkolwiek informację poufną jakiejkolwiek osobie trzeciej; • udostępniać hasło lub inny kod dostępu do swojej zakładki jakiejkolwiek osobie trzeciej; • wykorzystywać lub ujawniać jakąkolwiek informację poufną jakiejkolwiek osobie, stowarzyszeniu, asocjacji, korporacji lub innej osobie prawnej.

15.3. Przy rozwiązaniu Umowy ze Spółką, Konsultant będący w posiadaniu dokumentów z informacją poufną Spółki, zobowiązany jest do ich zwrotu Spółce.

15.4. Postanowienia dotyczące zachowania poufności obowiązują w ciągu całego okresu obowiązywania Umowy Rejestracyjnej Konsultanta, jak również po jej anulowaniu lub rozwiązaniu.

15.5. Gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, wykorzystywanie i przeprowadzanie innych działań związanych z danymi personalnymi Konsultantów, Spółka prowadzi zgodnie z obowiązującym prawem.

15.6. Ujawnienie informacji poufnej Spółki, oprócz tych przypadków, kiedy jest na to zezwolenie Spółki, prowadzi do wyrządzenia znacznych i nieodwracalnych szkód Spółce, w związku z czym Spółka zastrzega sobie prawo do złożenia pozwu przeciwko osobie, która dopuściła się do ujawnienia, o wypłacenie odszkodowania za wyrządzone szkody, jak również do podjęcia innych działań przewidzianych obowiązującym prawem.

16. Zasady sprzedaży produktów Spółki.

16.1. W celu promocji produktów oraz zwiększenia obrotu towarowego Firma wykorzystuje metodę bezpośredniej sprzedaży wielopoziomowej. Oznacza to, że produkty Firmy można kupić osobiście jedynie w Centrach Obsługi Firmy, w oficjalnym sklepie internetowym i/lub u swojego osobistego Konsultanta.

16.2. Konsultant może prowadzić sprzedaż produktów Spółki bezpośrednio w swoim imieniu pod warunkiem, że jest on przedsiębiorcą i sprzedaż taka nie jest sprzeczna z obowiązującym prawem państwa, w którym sprzedaż taka jest prowadzona.

16.2.1. Konsultant ma prawo do sprzedaży produktów firmy tylko w kraju, w którym dany produkt został certyfikowany przez Spółkę. Informację na temat certyfikacji produktów na terytorium danego kraju Konsultant może uzyskać w Centrum obsługi Spółki kraju, w którym produkt został zakupiony.

16.2.2. W przypadku naruszenia wymogu określonego w p. 16.2.1 odpowiedzialność przewidzianą przez ustawodawstwo kraju, w którym prowadzono handel produktami niecertyfikowanymi, ponosi Konsultant. Wobec Konsultanta, który narusza wymagania określone w p. 16.2.1, mogą być zastosowane sankcje, przewidziane w p. 21 Standardów Współpracy. Między innymi wobec osoby naruszającej warunki współpracy mogą być zastosowane ograniczenia w zakresie sprzedaży produktów w Centrach Obsługi Klienta i w Sklepie Internetowym.

16.3. Po uzgodnieniu ze Spółką, Konsultant posiadający status „Business Leader” i wyższy, ma prawo do tworzenia Centrów Obsługi Spółki, według Standardów określonych przez Spółkę. W krajach Unii Europejskiej, gdzie będą obowiązywać umowy dystrybutorskie, nie będzie to obowiązywać.

16.4. Konsultant prowadzący bezpośrednio sprzedaż detaliczną produktów Spółki lub w Centrum Obsługi Konsultantów, powinien sprzedawać produkty Spółki po cenie, określonej przez Spółkę dla kraju, gdzie jest prowadzona sprzedaż.

16.5. Konsultant ma prawo sprzedawać produkty tylko końcowemu kupującemu (konsumentowi) z uwzględnieniem przepisów prawnych.

16.6. Konsultantom zabrania się tworzenia sklepów internetowych lub rozpowszechniania produktów Spółki poprzez już działające sklepy internetowe.

16.7. Konsultant nie prawa sprzedawać lub proponować do sprzedaży, lub pokazu towary Spółki w katalogach zamawianych pocztą, poprzez telemarketing, radio, telewizję, inne media, przesyłania faksem, przez internet, rozsyłania pocztą elektroniczną, najnowszych wiadomości lub w inny sposób przesyłu.

16.8. Konsultant nie może samodzielnie lub poprzez pośredników wystawiać towary Spółki do sprzedaży w firmach i punktach handlu detalicznego, takich jak sklepy detaliczne, apteki, salony urody i salony fryzjerskie, bazary, wystawy, kioski, punkty handlowe, rynki, aukcje lub podobne miejsca i obiekty, nie posiadające zezwolenia Spółki na handel produktami Spółki.

17. Gwarancja jakości produktów. Zwrot produktów.

17.1. Spółka gwarantuje produkcję towarów najwyższej jakości i zgodność ich ze standardami i wymaganiami prawa. Sprzedawane przez Spółkę towary nie mogą spowodować jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu i życiu człowieka, pod warunkiem przestrzegania wszelkich wskazówek dotyczących zastosowania produktów.

17.2. W Centrach Obsługi Spółki i u Konsultantów sprzedających bezpośrednio produkty, można zapoznać się z dokumentami, potwierdzającymi jakość produktów.

17.3. Jeśli towar zakupiony w Spółce, z jakiś powodów okaże się wadliwym, to można go zwrócić do Spółki. Konsultant może otrzymać w zamian towar analogiczny o odpowiedniej jakości, lub otrzymać zapłaconą za niego kwotę pieniężną oprócz naliczeń bonusowych i wypłaconych premii.

17.4. W przypadku sprzedaży przez Konsultanta towaru wadliwego, Konsultant jest zobowiązany zwrócić kupującemu wartość takiego towaru.

17.5. Reklamacje dotyczące niewłaściwej jakości towaru są przyjmowane przez Spółkę w ciągu okresu przydatności towaru.

17.6. Towar jakościowy może być zwrócony Spółce w przypadku, jeśli został zachowany rachunek lub paragon fiskalny, opakowanie jednostkowe nie jest uszkodzone, towar nie był używany w całości lub częściowo, oraz jeśli taki zwrot nie jest sprzeczny z przepisami prawa.

18. Korzystanie z obiektów własności intelektualnej Spółki.

18.1. Nazwa Spółki i inne obiekty własności intelektualnej i środki indywidualizacji (jej nazwa firmowa, logo, znaki handlowe, znaki towarowe, patenty i inne) należą wyłącznie do Spółki.

18.2. Wszystkie pisemne materiały korporacyjne, materiały szkoleniowe, materiały audio, video, produkty multimedialne, zdjęcia oraz utwory muzyczne i poetyckie Spółki chronione są prawem i nie mogą być odtwarzane bez wstępnej pisemnej zgody Spółki.

18.3. Prezentacje, szkoły, lekcje, seminaria, treningi, inne imprezy, organizowane przez Spółkę, są jej własnością intelektualną. Ich nagrywanie aparatem fotograficznym, kamerą video lub dyktafonem, możliwe jest tylko na podstawie pisemnego zezwolenia Spółki.

18.4. Prezentacje, szkoły, lekcje, seminaria, treningi, inne imprezy, organizowane przez Konsultantów mogą być nagrywane aparatem fotograficznym, kamerą video lub dyktafonem, tylko na podstawie pisemnego zezwolenia Konsultanta, prowadzącego taką imprezę.

18.5. Zabronione jest nagrywanie ukrytą kamerą prezentacji, szkół, lekcji, seminariów, treningów i innych imprez, organizowanych przez Spółkę lub Konsultantów.

18.6. Konsultanci Spółki nie mają prawa do produkowania jakichkolwiek towarów i wyrobów, na których znajduje się nazwa lub logo Spółki, jej znaki handlowe, znaki towarowe i nazwa firmowa.

18.7. Konsultanci nie mają prawa do korzystania z obiektów własności intelektualnej Spółki przy prowadzeniu swojej działalności we współpracy ze Spółką lub prowadzeniu innego biznesu (a w tym, naniesieniem nazwy Spółki, jej logo, emblematów, znaków towarowych na środkach transportu, na frontach budynków, budowli, obiektów reklamy zewnętrznej, w książkach telefonicznych lub na artykułach biurowych) bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

18.8. Korzystanie z obiektów własności intelektualnej Spółki bez jej zezwolenia jest uważane za naruszenie warunków Umowy i Standardów Współpracy ze Spółką, i może pociągnąć do zastosowania sankcji wobec takiej osoby, przewidzianych w niniejszych Standardach i pociągnięciu go do odpowiedzialności, przewidzianej prawem.

19. Działalność reklamowo – informacyjna.

19.1. Materiały reklamowe, produkowane i rozpowszechniane przez Spółkę, mogą być wykorzystywane przez Konsultantów bez wstępnej zgody Spółki (bez prawa do kopiowania, powielania).

19.2. Konsultant, w uzgodnieniu ze Spółką ma prawo do organizowania i brania udziału w spotkaniach reklamowo – informacyjnych, związanych z promocją swojego biznesu.

19.3. Spółka posiada oficjalną stronę internetową w Internecie. Na oficjalnej stronie internetowej Spółki umieszczona jest informacja o Spółce, jej produktach, oferty dla Konsultantów, informacja biznesowa dla osób, współpracujących ze Spółką. Konsultanci mają na stronie Spółki własne zakładki, do których dostęp jest możliwy poprzez login i hasło.

19.4. Konsultant nie ma prawa w imieniu Spółki do udzielania wywiadów do gazet, w mediach elektronicznych lub telewizyjnych lub umieszczania jakiejkolwiek reklamy w mediach, jak również w Internecie bez wstępnej pisemnej zgody Spółki.

19.5. Konsultant nie ma prawa do wytwarzania, powielania, rozpowszechniania materiałów reklamowych, informacyjnych i/lub dokumentów w formie papierowej, na nośnikach audio, video, elektronicznych, dotyczących Spółki, jej towarów, biznesu, bez wstępnego pisemnego zatwierdzenia ich formy i treści przez Spółkę.

19.6. Konsultanci mogą brać udział w działalności targowo - wystawowej, demonstrując towary Spółki, organizując konsultacje dotyczące zastosowania tych towarów, i sprzedawać towary Spółki (nie dłużej, niż trzy dni kalendarzowe) na czasowo działających targach i wystawach, jeśli nie jest to sprzeczne z przepisami prawa kraju, w którym jest prowadzona wystawa lub targ.

19.7. Konsultant ma prawo do korzystania ze stoiska reklamowego, wykonanego przez Spółkę, w celu przedstawiania towarów Spółki i działalności reklamowo – informacyjnej, zgodnie z prawem. Sprzedaż towarów z wykorzystaniem takiego stoiska jest zabroniona.

19.8. Niepożądane wiadomości elektroniczne. Spółka nie zezwala na wysyłanie przez Konsultantów niepożądanych handlowych wiadomości elektronicznych, jeśli wiadomości są niezgodne z obowiązującym prawem i instrukcjami oraz należą do kategorii SPAM.

19.9. Postępowanie online.

19.9.1. Strony internetowe Konsultantów.
Przestrzegając wymagań, opisanych poniżej, Konsultanci mogą tworzyć i korzystać ze swoich własnych stron internetowych, w celu promocji działalności i towarów Spółki („Zewnętrzne strony internetowe”). Zewnętrzne strony internetowe powinny funkcjonować tylko w celach reklamowych, ale nie do sprzedaży towarów.
Przed uruchomieniem jakiejkolwiek Zewnętrznej Strony Internetowej, Konsultant powinien przedstawić wersję „beta” Zewnętrznej Strony Internetowej Spółce, w celu jej sprawdzenia, i otrzymać zezwolenie pisemne Spółki, zanim uruchomi Zewnętrzną Stronę Internetową. Jakiekolwiek zmiany w zatwierdzonej zewnętrznej stronie internetowej powinny być przekazane Spółce, w celu otrzymania od Spółki pisemnego zezwolenia, aby Konsultant mógł umieścić zmiany, zanim będą one wprowadzone.
Konsultanci mogą tworzyć swoje własne strony, jeśli strona i jej treść będą odpowiadać wymaganiom Standardów Współpracy ze Spółką. Jest to gwarancją Konsultanta, że jego działania marketingowe online są zgodne z prawem i w żadnym wypadku nie wprowadzą klientów lub potencjalnych Konsultantów w błąd.
Konsultanci zrzekają się wszelkich roszczeń wobec Spółki i zobowiązują się do przestrzegania danych Zasad.
W celu uzgodnienia warunków otwarcie strony internetowej lub wprowadzenia zmian na już działającej stronie należy przesłać informację na adres moderation-team@sibvaleo.com.
19.9.2. Wymagania dotyczące uruchomienia strony internetowej Konsultanta.
Na każdej zakładce Zewnętrznej Strony Internetowej Konsultanta, powinny znajdować się następujące informacje:
1. Dane i ranga Konsultanta.
2. Zdjęcie Konsultanta.
3. Dane kontaktowe Konsultanta.
4. Link przejścia na oficjalną stronę Spółki.
19.9.2.1. Dla powadzenia strony dozwolone jest używanie wyłącznie aktualnego stylu korporacyjnego i logo Firmy. Bieżący brandbook zamieszczony jest na zamkniętej stronie Firmy w zakłądce "Narzędzia biznesowe".
19.9.3. Uzupełnienie Zewnętrznej Strony Internetowej. Konsultant ponosi odpowiedzialność za treść Zewnętrznej Strony Internetowej, gwarantuje uzupełniać ją według oficjalnej informacji Spółki.
19.9.4. Zewnętrzne strony internetowe powinny promować wyłącznie produkty i biznes Spółki.
Zewnętrzna strona internetowa powinna zawierać treść i informację, która w sposób właściwy przedstawia i reklamuje Spółkę. Konsultant nie może reklamować innych produktów, usług i możliwości, oprócz tych, które proponuje Spółka.

19.9.4.1. Aby promować produkty Firmy Konsultantom zaleca się umieszczać na swoich stronach internetowych referalne linki na oficjalną stronę internetową Firmy (dotyczy to krajów, w których one funkcjonują). W takim przypadku zakupy będą naliczane na prywatny numer Konsultanta, do którego należy link referalny.

19.9.4.2. Na terytorium kraju, w którym oficjalny sklep internetowy Firmy nie funkcjonuje, promowanie produktów Firmy przez Internet dozwolone jest tylko prywatnemu Przedstawicielstwu, otwartemu po uzgodnieniu z Firmą.

Właściciel takiego sklepu internetowego jest zobowiązany:
- zapytać o numer Umowy Konsultanta/Klienta Uprzywilejowanego i (po podaniu numeru) doliczyć jemu punkty;
- przestrzegać prawo jednej ceny na produkty Firmy;
- proponować tylko i wyłącznie produkty Firmy;
- postępować zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym funkcjonuje sklep internetowy.

19.9.4.3. Informację o istnieniu sklepu internetowego w kraju należy doprecyzować na stronie Firmy.

19.9.5. Nazwy domen, adresy e-mail i Nicki.
Nie zezwala się Konsultantom wykorzystywania znaków towarowych Spółki, jej nazwy, nazwy produktów spółki w celu rejestracji domen internetowych, adresów e-mail, lub nicków.
19.9.6. Aukcje i targi online. Produkty i usługi Firmy nie mogą być zamieszczane na aukcjach i targach online w sieci Internetowej, do których należą, a nie ograniczając się tylko do nich: market.yandex.ru, torg.mail.ru, amazon.com, ebay.com, avito.ru, youla.ru, prom.ua, deal.by, satu.kz, prom.md, negociol.com, ticiz.com, olx.com i inne.
19.9.6.1. Nie wolno umieszczać reklam w systemach reklamowych typu aukcyjnego ani w systemach reklamowych sieci społecznościowych (Yandex.Direct, Google AdWords, MyTarget, Begun, sieć reklamowa "VKontakte", Facebook, Instagram itp.), W tym reklama produktu, rekrutacja za pomocą linków polecających i reklam zewnętrznych stron internetowych konsultantów, nawet jeśli wymagania dotyczące Standardów Współpracy są przestrzegane na zewnętrznej stronie Konsultanta.
19.9.7. Korzystanie z własności intelektualnej osoby trzeciej. Odpowiedzialność za korzystanie ze znaków towarowych, znaków obsługi, praw autorskich lub własności intelektualnej osoby trzeciej w czasie pozostawienia informacji w sieciach społecznościowych, spoczywa na Konsultancie.
19.9.8. Informacja zakazana
Konsultantom nie wolno publikować informacji lub mieć jakikolwiek związek z publikacją i materiałami, które:
- są jawnie seksualne, nieprzyzwoite, lub są powiązane z pornografią;
- są materiałami obraźliwymi, znieważającymi, grożącymi, szkodliwymi, materiałami dyskredytującymi, oszczerstwem lub materiałami dyskryminującymi (jeśli mają związek z nacjonalizmem, przynależnością etniczną, religią, płcią, orientacją seksualną, ułomnością fizyczną, itd.);
- związane są z aktami przemocy (dotyczy to również obrazów przemocy w grach wideo);
- są pochodnymi jakichkolwiek zachowań niezgodnych z prawem;
- łamią wszelkie prawa własności intelektualnej Spółki lub osoby trzeciej.
19.9.9. Wyłączenie Zewnętrznej Strony Internetowej i jej przekazanie.
W przypadku rozwiązania Umowy Rejestracyjnej, Konsultant powinien wykonać jedno z następujących działań względem swojej Zewnętrznej Strony Internetowej:
- zamknąć swoją Zewnętrzną Stronę Internetową;
- przekazać swoją Zewnętrzną Stronę Internetową innemu Konsultantowi za zgodą Spółki w ciągu trzech dni i wysłać dane o zamknięciu lub o nowym właścicielu na adres poczty elektronicznej: call-centre@sibvaleo.com.;
- w przypadku zachowania przez Konsultanta nazwy domeny, jest on zobowiązany w ciągu trzech dni po rozwiązaniu Umowy Rejestracyjnej usunąć treść Zewnętrznej Strony Internetowej, a w tym, całą informację o Spółce, jej produktach i link o tym, że strona internetowa należy do Konsultanta Spółki.

19.9.10. Spółka zastrzega sobie prawo do zwracania się do dostawców usług hostingowych i osób trzecich w celu blokowania stron internetowych w przypadku naruszenia wyżej wymienionych zasad, z wcześniejszym zawiadomieniem o stwierdzonych naruszeniach, dotyczących danych kontaktowych, znajdujących się na podobnych stronach. Firma może zmienić decyzję o blokadzie, jeśli w ciągu tygodnia od momentu zawiadomienia na stronie będą wprowadzone zmiany i on odpowie wyżej wymienionym warunkom.

19.10. Tworzenie grup na portalach społecznościowych

19.10.1. Nazwa grupy powinna odzwierciedlać jej przynależność do Siberian Wellness. Obowiązkowo powinno być podane nazwisko, imię, miasto i numer Umowy Konsultanta. Dopuszcza się korzystanie z linków referalnych w sklepie internetowym, stronie internetowej i rejestrację online.
W nazwie grupy, strony lub profilu osobistego nie powinno stosować się nazwy "Syberyjskie zdrowie" (a także jego tłumaczenia na inny język lub transliteracji). Dopuszczalne jest użycie innych nazw, podkreślających temat zdrowego stylu życia i urody, biznesu sieciowego lub Syberii. W nazwie i opisie grupy, strony lub profilu osobistego nie zezwala się na wezwania do przyłączenia do Firmy, które nie odpowiadają rzeczywistości: przykładowo, "praca w Siberian Wellness".

19.10.2. Aby utworzyć własne grupy należy wykorzystać elementy stylu firmowego. Warianty zdjęcia głównego/okładki można pobrać na zamkniętej stronie Firmy w rozdziale "Narzędzia biznesowe".

19.10.3. Należy pamiętać, że produkty Siberian Wellness to nie preparaty lecznicze. Reklama biologicznie aktywnych suplementów diety nie powinna:

- sprawiać wrażenia, że należą one do produktów leczniczych i (lub) posiadają właściwości lecznicze.
- zawierać linków przedstawiających konkretne przypadki wyleczenia ludzi, poprawy ich stanu zdrowia po przyjęciu tych suplementów diety;
- zawierać wyrazu wdzięczności w stosunku do osób fizycznych w związku ze spożywaniem tych suplementów diety;
- zachęcać do porzucenia zdrowego stylu odżywiania;
- sprawiać wrażenia korzyści z faktu przeprowadzenia badań, koniecznych podczas państwowej rejestracji takich suplementów diety, jak również wykorzystywać wyniki innych badań w formie bezpośredniej rekomendacji spożywania takich suplementów.

19.10.4. Nie zezwala się na ujednolicenie informacji na temat produktów "Siberian Wellness" i produktów innych firm.

19.10.5. Sprzedaż produktów Firmy poprzez grupy na portalach społecznościowych jest niedopuszczalna. Można jedynie rekomendować produkty i zamieszczać linki referalne. Komentarze w rodzaju "możesz kupić to u mnie" również stanowi naruszenie prawa.

19.10.6. Grupy reklamowe konsultantów w sieciach społecznościowych i płatne promowanie profili osobistych są dozwolone tylko w systemie reklamowym sieci społecznościowej, w której tworzona jest grupa lub profil. Warunkiem obowiązkowym jest przestrzeganie wymagań standardów współpracy dotyczących projektu reklamowanej grupy lub profilu (p. 19.10).

19.10.7. Zabrania się organizowania i prowadzenia wspólnych zakupów na stronach internetowych stron trzecich, w tym na zewnętrznych stronach internetowych, forach, komunikatorach internetowych i sieciach społecznościowych.

19.10.8. W przypadku naruszenia p.19 Firma ma prawo zastosować w stosunku do tych osób odpowiednie sankcje, opisane w p. 21, i je zablokować.

20. Zasady zachowywania się w Centrach Obsługi Spółki.

Utrzymywanie atmosfery biznesowej i kultury korporacyjnej w każdym COS-ie jest ważnym warunkiem pomyślnej działalności Konsultantów Spółki i samej Spółki.

20.1. Na terenie COS-u zabrania się:

20.1.1. Sprzedawania i reklamowania towarów i usług innych spółek.
20.1.2. Sprzedawania i reklamowania towarów, produktów, MSS, które nie są prezentowane przez Spółkę w asortymencie danego kraju.
20.1.3. Długotrwały, bezpodstawny pobyt Partnerów na obszarze handlowym traktowany jest jako obowiązek. Spotkania z Klientami, szkolenia i warsztaty zaleca się przeprowadzać w specjalnie przystosowanych do tego miejscach na terenie COKu, takich jak na przykład sala konferencyjna.
20.1.4. Kontaktując z Klientami lub Konsultantami innych Konsultantów, wnoszenia zmian do zalecanego przez ich Opiekuna programu przyjęcia produktu lub programu utworzenia biznesu.
20.1.5. Rozpowszechniania jakichkolwiek pogłosek, które mogą negatywnie wpływać na reputację lub atmosferę wśród członków struktury innego Konsultanta.
20.1.6. Podejmowania jakichkolwiek działań, w wyniku których Kandydat innego Opiekuna zarejestruje się w strukturze Opiekuna, który nie zapraszał go do biznesu Spółki.
20.1.7. Postępowania nietaktownego w stosunku do współpracowników COS i innych Konsultantów Spółki (pozwalać sobie na obelgi, ordynarność, nieopanowanie, niecenzuralne zwroty).
20.1.8. Żądania od współpracowników COS-u wykonania czynności, niewchodzących w ich zakres obowiązków.
20.1.9. Zakłócania spokoju publicznego (głośno rozmawiać, znajdować się w stanie nietrzeźwym na terenie COS-u, stosować siłę fizyczną wobec interesantów lub współpracowników COS-u w celu wyjaśnienia nieporozumień, itp.).
20.1.10. Jedzenia, picia alkoholu, przyjmowania narkotyków i innych substancji szkodliwych na terenie COS-u.
20.1.11. Rezerwowania i bukowania produktów, literatury, MSS i innych towarów towarzyszących Spółki.
20.1.12. Ingerowania w obsługę Klientów i Konsultantów COS-u przez współpracowników COS-u.
20.1.13. Naruszania określonego w COS-ie harmonogramu pracy.
20.1.14. Jakakolwiek działalność medyczna, dokonywana w miejscach publicznych wymaga licencji. Dlatego wszelkie konsultacje lekarzy na terenie Centrów Obsługi Klienta, jak również przeprowadzanie diagnostyki oraz manipulacje terapeutyczne i zdrowotne są sprzeczne z zasadami Firmy, sprzeczne z prawem i są zakazane zarówno w COKach, jak i w przedsiębiorstwach prywatnych.

20.2. COS-y są terenem Spółki z równymi możliwościami dla wszystkich jej Konsultantów. Przestrzeganie Zasad zachowywania się jest obowiązującym dla wszystkich Konsultantów Spółki.

20.3. W przypadku naruszenia pkt. 20 Spółka ma prawo do zastosowania sankcji wobec łamiącego zasady, które są wymienione w pkt. 21 niniejszych Zasad.

21. Sankcje.

21.1. Jeśli do Spółki wpłynie informacja o dokonanym naruszeniu Standardów Współpracy, Spółka przeprowadza kontrolę i żąda wyjaśnień od osoby, która naruszyła Standardy oraz od jej Opiekuna.

21.2. Jeśli Konsultant nie odpowie na zapytanie Firmy w określonym terminie lub nie może podważyć roszczeń, decyzja jest podejmowana na podstawie dostępnych informacji.

21.3. Na podstawie wyników kontroli, Spółka podejmuje decyzję o zastosowaniu sankcji wobec łamiącego zasady i informuje go, jego Opiekuna i Lidera Struktury o podjętej decyzji. Jeśli Spółka nie podejmie żadnych działań, po otrzymaniu informacji o naruszeniu, nie oznacza to, że Spółka odstąpiła od prawa zastosowania w przyszłości sankcji wobec faktu takiego naruszenia.

21.4. Po ujawnieniu jakichkolwiek działań, które doprowadziły do materialnej lub moralnej szkody Klienta i/lub Firmy, Firma ma prawo do cofnięcia zgody firmie prywatnej na sprzedaż produktów i do zakończenia współpracy z Konsultantem jednostronnie.

21.5. RODZAJE SANKCJI.

21.5.1. Ostrzeżenie. Po pierwszym naruszeniu Konsultanta, Spółka według swojego uznania może oficjalnie ostrzec naruszającego przed możliwymi sankcjami w przypadku powtórzenia się naruszeń.

21.5.2. Nałożenie moratorium. Zawieszenie bieżących wypłat premii Konsultanta, ograniczenie dostępu do strony internetowej Spółki, na okres do trzech miesięcy. Spółka ma prawo do przedłużenia okresu moratorium do czasu otrzymania pełnej informacji o naruszeniach.

21.5.3. Kara pieniężna. Na Konsultanta nakładana jest kara pieniężna w wysokości od jednomiesięcznej do trzymiesięcznej premii. Kara pieniężna jest potrącany z kwot podlegających wypłaceniu przez Spółkę.

21.5.4. Obniżenie Konsultantowi rangi, pozbawienie go kwalifikacji.

21.5.5. Blokada linku referalnego Konsulatnta. Środek jest stosowany wobec osób naruszających standardy współpracy firmy podczas prowadzenia działań reklamowych i informacyjnych w Internecie w celu umieszczania reklam w systemach reklamowych typu aukcyjnego oraz w systemach reklamowych w mediach społecznościowych (Yandex.Direct, Google AdWords, MyTarget, Begun, VKontakte, Facebook, Instagram itp.), W tym reklama produktu, rekrutacja za pomocą linków polecających i reklama zewnętrznych stron internetowych Konsultantów, nawet jeśli spełnione są wymagania Standardów Współpracy dla zewnętrznej strony internetowej Konsultanta (p. 19.9.6.1). Użytkownik Internetu, który skorzystał z zablokowanego linku polecającego, zostaje przekierowany na stronę internetową Spółki bez oznak przynależności do Umowy osoby naruszającej Standardy Współpracy.

21.5.6. Wypowiedzenie. Rozwiązanie Umowy Konsultanta na wniosek Spółki.

22. Zmiana Standardów Współpracy i innych dokumentów Spółki.

22.1. Spółka ma prawo do wprowadzania aneksów i zmian w Umowie, Planie Premii, warunkach kwalifikacyjnych, Standardach Współpracy ze Spółką oraz innych Zasad i postanowień, umieszczając na stronie internetowej informację o wprowadzanych zmianach i aneksach lub umieszczając dodatkowy / poprawiony tekst Zasad i postanowień.

22.2. Spółka zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, punktowego napełnienia towarów, określania zniżek na towary, prowadzenia promocji, zmiany asortymentu towarów i warunków ich płatności. O podanych zmianach i prowadzonych promocjach Spółka informuje Konsultantów, umieszczając informację na swojej stronie internetowej, jak również można zapoznać się z tą informacją w Centrach Obsługi Spółki. Spółka nie pokrywa Konsultantom strat, poniesionych przez nich na wskutek wprowadzenia opisanych zmian, jak również w związku z brakiem towarów w magazynach.

22.3. Spółka powiadamia klientów Uprzywilejowanych i Konsultantów o zmianach i promocjach, wymienionych w punkcie 22.2 poprzez wysłanie wiadomości informacyjnych na adres email, podany przy rejestracji.

22.4. Wszystkie zmiany , przedstawione w punkcie 22.2, wchodzą w życie z datą , określoną w oświadczeniu informacyjnym Spółki..

22.5. W przypadku zmiany przez Konsultanta swojego adresu poczty elektronicznej, powinien on powiadomić o tym Spółkę. W przeciwnym razie, pisma informacyjne wysłane przez Spółkę na pierwotny adres poczty elektronicznej Konsultanta będą uważane za wysłane na właściwy adres, a Konsultant będzie uważany za poinformowanego o wszystkich zmianach.

Konsultant i Spółka świadomi są, że Standardy Współpracy mają na celu formowanie długoterminowych stosunków i wzajemnej współpracy. Przestrzeganie Standardów Współpracy i warunków Umowy jest gwarancją realizacji wszystkich możliwości, udostępnianych przez Spółkę!